رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه‌ آموزش‌های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت‌های کشاورزی استان‌های کرمانشاه و ایلام بود. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای روش توصیفی، همبستگی بود. جامعه‌ آماری تحقیق متشکل از 202 نفر از مالکان و مدیران شرکت‌های‌ کوچک و متوسط کشاورزی بود که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ محقق ساخته و نسخه‌ تعدیل شده سواد دیجیتالی دانشگاه واشنگتن استفاده گردید. روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات استادان گروه ترویج و توسعه‌ روستایی دانشگاه رازی به‌دست آمد. سنجش پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان از قابلیت اعتماد بالای ابزار تحقیق داشت. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون مقایسه‌ میانگین جامعه با عدد ثابت، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که دانش و مهارت دیجیتالی و مقرون به صرفه‌بودن کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات 22 درصد از تغییرات کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌های زیست محیطی را تبیین نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Environmental Education and E-Readiness of Owners and Managers of Agricultural Enterprises

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Papzan
  • Hossein Mahdizadeh
  • Zohre Motamedinia
چکیده [English]

The aim of this paper was to examine the relationship between environmental education and e-readiness of owners and managers of agricultural enterprises in Kermanshah and Ilam provinces. This paper was an applied one in terms of its goal, and a descriptive-correlative in terms of its method. Participants of this study were 202 owners and managers of agricultural SMEs of Kermanshah and Ilam provinces who have been selected based on stratified sampling method. For gathering data, the researcher-made questionnaire and a modified version of digital Literacy of Washington University was used. The validity was obtained by the ideas of professors of extension and rural development of Razi University. Reliability was assessed by calculating the cronbach alpha. It can also be observed that acceptable values were obtained in all cases. In order to analyze the data, one sample t test, Pearson correlation and multiple regressions was used. Results indicated that digital knowledge and skill and cost-effective of ICT application explained around 22% of the variance of ICT application in environmental education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-readiness
  • Information and Communication Technologies
  • Environmental Education
  • small and medium-sized enterprises