اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اینترنت ابزاری بی‌ضرر است، اما استفاده بیش از حد و نادرست، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد. هدف این پژوهش، مقایسه میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیر آن بر سلامت روان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) است. در این مطالعه 100 نفر از بین کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 90- 1389 انتخاب و با شیوه‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مورد آزمون قرار گرفتند. با استفاده از آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)، دانشجویان به سه گروه (خفیف، متوسط، شدید) تقسیم شدند. برای مقایسه این سه گروه از لحاظ سلامت روان، از آزمون سلامت عمومی گلدبرگ (28 GHQ-) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA)، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج نشان داد که سلامت روان و مؤلفه‌های آن شامل نشانگان جسمانی، نشانگان اضطراب، نشانگان اختلال کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی، در بین دانشجویان سه گروه (بر اساس میزان اعتیاد به اینترنت)، متفاوت بود. نتیجه ‌این که اعتیاد به اینترنت می‌تواند سلامت روانی افراد را تهدید نماید. ضروری است در زمینه استفاده مناسب از اینترنت، فواید و مضرات دنیای مجازی اینترنت، فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح در سطح خانواده و جامعه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Addiction among Students and Its Effect on Mental Health

نویسندگان [English]

  • Bahram Mirzayian
  • Fereshteh Baezzat
  • Naeimeh Khakpoor
چکیده [English]

One of the most important tools in the modern world is internet. But if we don’t use it rightly, it may result in internet addiction. The purpose of this study was to compare the rate of addiction among students and its effect on their mental health. The method of the research was descriptive and causal-comparative (expost facto). In this study, 100 students were selection among all the students studying at Mazandaran University through random sampling method in 2010-11 academic year. Based on the internet addiction test, the students were divided into three groups (mild, moderate, and severe). In order to compare these three groups from a health point of view, GHQ-28 was used. To analyze the research data MANOVA, ANOVA, and Shefe method were used. The results showed that there was a distinction between the mental health and its effects (somatic, anxiety, social, depression syndrome) among students and the rate of internet addiction. We also conclude that Internet addiction can threaten students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • mental health
  • student