ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش، ارزیابی کارآمدی دوره‎های یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشند. حجم نمونه، شامل 66 نفر از دانشجویان رشته‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل و مدیریت سیستم، از جامعه دانشجویان این رشته‌ها بوده‌اند که با شیوه نمونه‎گیری غیرتصادفی هدف‌مند انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته 53 سؤالی بسته پاسخ پنج گزینه‌ای با هشت معیار، استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 96/0 برآورد گردید و روایی آن مورد تأیید متخصصان مربوطه قرار گرفت. در این پژوهش، از تی تک متغیری برای هر آیتم استفاده و تفسیر شده است. نتایج پژوهش، به لحاظ آماری نشانگر آن است که کاربران سامانه یادگیری الکترونیکی به سامانه دسترسی مطلوب دارند؛ از پشتیبانی مناسب بهره‌مند میباشند؛ از آزمون و ارزشیابی مناسب بهرهمند میباشند؛ از تمرین‌ها و تکالیف مناسب بهرهمند نمیباشند، از منابع مناسب بهرهمند میباشند؛ از محتوای الکترونیکی مناسب بهرهمند نمی‌باشند، از واسط کاربری مناسب بهرهمند نمیباشند؛ و از ارایه درس مناسب بهرهمند میباشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of E-Learning Courses in Tarbiat Modares University from the Users' Perspectives

نویسندگان [English]

  • Hassan Rastegarpour
  • Sahar Gorjizadeh
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of e-learning courses in Tarbiat Modares University from the users’ perspectives. The method of this research was descriptive survey. The statistical population included all the graduate students (MA level) in Tarbiat Modares University. The sample including 66 student were selected by non-random (purposive) sampling method from among IT, ICT, private law, international law, and system management majors. To gather data, a researcher-made questionnaire having 53 multiple-choice items was used. Its reliability was estimated 0/96 based on Cronbach Alpha Coefficient, and its validity was confirmed by the related experts. The results showed that users had desirable access to e-learning system, benefited from appropriate sources, suitable tests and evaluation, and appropriate presentation or instruction. However, they did not receive appropriate e_learning contents such as exercises and assignment, and also did not benefit from proper user interface. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Efficiency
  • e-learning
  • Tarbiat Modares University