تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دروس علوم و جغرافیا انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر ساری در سال تحصیلی 91-1390 به تعداد 48963 نفر که در 72 مدرسه مشغول به تحصیل بودند، تشکیل میدادند. از میان مدارس مجهز به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، دو مدرسه و در هر مدرسه دو کلاس پایه پنجم به روش تصادفی ساده به عنوان گروههای آزمایش و کنترل انتخاب شدند. پس از برگزاری پیشآزمون، محتوای درسی در هشت جلسه با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و هم‌چنین به صورت سنتی به ترتیب برای کلاسهای گروه آزمایش و گروه کنترل ارایه گردید و در نهایت، آزمون پیشرفت تحصیلی با سؤال‌های یکسان، از گروهها به عمل آمد. جهت گردآوری دادهها از آزمونهای پیشرفت تحصیلی مورد تأیید گروههای آموزشی مربوطه استفاده و اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج به دست آمده، حاکی از تأثیر فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری دروس علوم و جغرافیا بود.

عنوان مقاله [English]

The Influence of ICT on Improving Learning in Elementary Students

نویسندگان [English]

  • Kiumars Niazazari
  • Reza Behnamfar
  • Sedigheh Andy
چکیده [English]

The purpose of the research was to study the effect of ICT on improving learning in geography and science courses. The research method was a semi-experimental one with two groups of students in which pretest and posttest were used. The statistical population of the research included 48963 students, that is, all the elementary girl students in Sari in 2011-2012 academic year. From among the schools equipped with ICT, two schools, and in each of them two classes (grade five) were chosen as experimental and control groups through simple random sampling method. After performing the pre-test, the experimental and control groups were taught in 8 sessions through ICT and traditional methods respectively. Finally, both groups were tested through the same achievement test which was considered as a post-test. Also, achievement tests confirmed by related educational groups were used for gathering the data and the gathered data were analyzed through Co-Variance analysis test. The results showed that ICT had positive impact on improving geography and science learning.