تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از شاخه‏ های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم‏گیری در توفیق و تعالی سازمان‏ها دارد. بسیاری از سیاست‏های سازمان‏ها که برای توسعه کارآفرینی تدوین می‏گردد، با فن‏آوری‏های اطلاعاتی مرتبط است. از سوی دیگر تلاش‏های کارآفرینی در سازمان با سرمایه فکری اثربخش‏تر گشته و می‏تواند، مزیت‏های رقابتی را افزایش داده و عمکرد کلی شرکت را بهبود ببخشد. لذا، هدف از این تحقیق، تحلیل تأثیر فن‏آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 172 نفر از کارکنان شرکت سبحان انکولوژی بودند که به‏صورت تصادفی طبقه‏ای و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری تحقیق، 119 انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‏ها از پرسش‌نامه مارتینز لورنز و همکاران (2004) برای سنجش فن‏آوری اطلاعات، و از پرسش‌نامه سرمایه فکری بونتیس (1998) و پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی اوزدمیرسی (2011) استفاده شده است. روایی (محتوا، همگرا، واگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) پرسش‌نامه‏ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه‏گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم‏افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که متغیر فن‏آوری اطلاعات بر سرمایه فکری تأثیر معنی‌دار و قوی دارد. سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنی‌دار و ضعیفی دارد، اما، فن‏آوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنی‌دار و متوسط دارد. هم‌چنین، فن‏آوری اطلاعات می‏تواند، به‏عنوان متغیر تعدیل کننده اثر مثبت سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Information Technology and Intellectual Capital on the Entrepreneurial

نویسندگان [English]

  • Peyman Akbari
  • Omid Baharestan
  • Husain Rezaei Dolat Abadi
چکیده [English]

One of the main subsidiaries of entrepreneurship is an entrepreneurial organization that has contributed to the success and excellence of organizations. Many organizations policies that are formulated for the development of entrepreneurship are associated with information technology. On the other hand, entrepreneurial efforts in organization together with intellectual capital become more effective and can enhance competitive advantages and increase the company's overall performance. The aim of this study was to examine the impact of information technology and intellectual capital on the entrepreneurial organization. In terms of the purpose, it was an applied research, and in terms of methodology, it was a descriptive-survey one. The statistical sample included 172 employees in the Sobhan Oncology. Of them, 119 employees were selected randomly through Cochran formula. For data collection, Mortinz et al. questionnaire (2004) for measuring information technology, Bontis intellectual capital questionnaire (1998) and entrepreneurial organization questionnaire were used. Results analyzed by SMART-PLS software showed that information technology had significant affect an intellectual capital, intellectual capital had an adverse effect on entrepreneurial organization. However, information technology had significant and moderate effect on entrepreneurial organization. In addition, information technology as a moderating variable can increase positive effect of intellectual capital on entrepreneurial organization. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Intellectual Capital
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Organization