تأثیر آموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیرآموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهرستان بابل است. در این پژوهش از میان جامعه 2823 نفری دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی، 92 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و جهت دست‌یابی به هدف پژوهش، روش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل اتخاذ گردید. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه بود که به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. در این پژوهش گروه آزمایش، آموزش به روش الکترونیکی شامل پاورپوینت، نرم‌افزارهای آموزشی و کامپیوتر دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل چنین مداخله‌ای را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از آزمون t مستقل استفاده شد. مقایسه میانگین نمرات پیش‌آزمون دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد که بین دو گروه قبل از شروع آزمایش تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. مقایسه میانگین نمرات پس‌آزمون بین دوگروه نشان‌داد، بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد، هم‌چنین نتایج نشان داد که آموزش الکترونیکی تأثیر بیشتری در رشد شناختی، روانی، اجتماعی و اخلاقی دانش‌آموزانی که به این روش آموزش دیده‌اند، در مقایسه با دانش‌آموزانی که این روش آموزش را دریافت نکردند، داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of E-learning on Developing Personality Aspects of Pre-University Students

نویسندگان [English]

  • Vahid Fallah
  • Babak Hosseinzadeh
  • Alireza Islami
چکیده [English]

The main objective of this research was the study of the effect of electronic learning on developing personality aspects of pre-university in Babol students. The method of this research was quasi experimental including a pretest and post test with a control group. The statistical population of this research included 2823 students, that is, all the male and female pre university students in Babol in 2010-2011, academic year. 92 students were selected as the sampling group by cluster sampling method. The means of data collection was questionnaire. In this research, the experimental group was taught through Power Point, computer, education software and electronic media and the control group was taught without these tools. For The analysis of obtained data of pretest and post tests scores, an independent t test was used. The results of data analysis of pretest showed that there was no significant difference between control and experimental group but the analysis of obtained data of post test showed that there was significant difference between the two groups: students of experimental group had more psychological, social and cognitive and moral development than the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • growth
  • Personality Aspects
  • students