رابطه شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر؛ بررسی رابطه بین شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه‌ای دانشجویان می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه، متشکل از 373 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ساری بود که در رشته‌های علوم‌انسانی، فنی و مهندسی و علوم پزشکی تحصیل می‌کردند. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد. ابزار گرد‌آوری داده‌ها دو پرسش‌نامه بود، که پرسش‌نامه اول جهت اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی و پرسش‌نامه دوم به منظور بررسی میزان اضطراب رایانه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل، با نرم‌افزار SPSS انجام شد و روش‌های آماری، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی دانکن و رگرسیون بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دسترسی به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت استفاده از اینترنت و رایانه، میزان استفاده از اینترنت و رایانه، و نگرش نسبت به اینترنت، با اضطراب رایانه‌ای رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. شکاف دیجیتالی بین گروه‌های مختلف دانشجویان بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی متفاوت بود ولی بر اساس سن و مقطع تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد. هم‌چنین، شکاف دیجیتالی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی اضطراب رایانه‌ای را داشت.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Digital Divide and Computer Anxiety in University Students

نویسندگان [English]

  • Reza Yousefi
  • Soraya Mohseni
چکیده [English]

The purpose of the research was to study the relationship between digital divide and computer anxiety in university students. The research method was a descriptive-correlation one. Statistical sample included 373 university students at both B.A. and M.A. levels in Sari Islamic Azad University selected from human science, technical, engineering and medical science majors. Sampling was done in a random-classified way. Two questionnaires were used for gathering the data, one for measuring digital divide and the other was used to assess the amount of computer anxiety. Data analysis was done through SPSS software along with statistical methods such as Pearson correlation coefficient, two independent groups t-test, Variance analysis, Duncan’s Post Hoc test, and Regression. Results showed that there was a significant reverse relationship between computer anxiety and the availability of information and communication technology, skill in using internet and computer, the amount of using internet and computer and attitude toward internet. Digital divide was different among various groups of students depending on their gender and major, but no difference was observed based on their age and educational level. In addition, digital divide had the predictive power over computer anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital divide
  • computer anxiety
  • information and communications technology
  • Internet