فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در یک دهه‌گذشته پژوهش‌های زیادی در مورد تأثیر بازی‌های ویدیویی- رایانه‌ای بر رفتار و افکار پرخاشگرانه انجام شده است که نتایج ناهم‌خوانی بین آنها مشاهده می‌شود. لذا، انجام یک پژوهش به روش فراتحلیل مفید به نظر می‌رسید. در پژوهش حاضر، هدف بررسی فراتحلیل تأثیر دو دسته بازی‌های رایانه‌ای خشن و غیرخشن بر رفتار پرخاشگرانه، احساسات پرخاشگرانه و برانگیختگی فیزیولوژیکی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش در گستره زمانی (2012 – 2002)، (1391-1381) که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده بود. روش نمونه‌گیری، روش هدف‌مند بود تا امکان مقایسه‌های مورد  نیاز  برای پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش را فراهم نماید؛ یعنی، مقایسه اندازه اثر در پژوهش‌های آزمایشی با غیرآزمایشی، مقایسه میزان اندازه اثر در بازی‌های نوع خشن با غیرخشن و بررسی تأثیر افزایش طول مدت انجام بازی‌های رایانه‌ای بر میزان پرخاشگری. پس از ارزیابی دقت و نیرومندی پژوهش‌ها با نظر 3 داور، 30 پژوهش برای بررسی نهایی انتخاب شد.  پژوهش‌ها به آزمایشی و غیرآزمایشی و بازی‌های رایانه‌ای هم به خشن و غیرخشن تفکیک گردید. پژوهش‌های آزمایشی از نظر مدت زمان پرداختن به بازی توسط آزمودنی‌ها در سه شرایط زمانی جدا شده و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد: 1. اندازه اثر ترکیب‌یافته برای سه متغیر وابسته عبارت بود از 21/0 در رفتار پرخاشگرانه، 23/0 در احساسات پرخاشگرانه و 29/0 در برانگیختگی فیزیولوژیکی. 2. با مقایسه پژوهش‌های آزمایشی و غیرآزمایشی تفاوت اندازه اثر به‌دست‌آمده برای آنها معنی‌دار بود؛ یعنی، پژوهش‌های آزمایشی اندازه اثر بیشتری نشان‌داد. 3. با افزایش طول مدت پرداختن به بازی، اندازه اثر در هر سه متغیر وابسته ذکر شده کاهش یافت. 4. میزان اندازه اثر در بازی‌های نوع خشن بیشتر از غیرخشن بود و اندازه اثر نوع غیرخشن معنی‌دار به‌دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the Meta-analysis Effect of Violent and Non-violent Games on Aggressive Feelings and Behaviours

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Jadidian
  • Hassan Pasha Sharifi
  • Hamzeh Ganji
چکیده [English]

Many researches had done regarding the effects of video and computer games on aggressive feelings and behaviours which showed disparate results. Therefore, the purpose of the present research is to examine the meta-analysis effect of violent and non-violent games on aggressive feelings and behaviours. The statistical population included all researches related publish in English and Persian done from 2002 up to 2012. The sampling method was a targeted one to make the required comparisons possible for answering research questions. That is, the comparison of the degree of effect between experimental and non-experimental researches, between violent and non-violent games and to study the effect of increasing the amount of time of computer games on the degree of aggression. Having evaluated the accuracy and strength of researches by consulting three judges, 30 researches were selected for final study. Researches were classified into experimental and non-experimental ones, and the games were also divided into violent and non-violent ones. The results showed that the degree of effect for three variables was 0/21 for aggressive behaviour, 0/23 for aggressive feelings, and 0/29 for biological arousal. By comparing experimental with non-experimental researches, the obtained degree of effect was meaningful. That is, experimental researches showed more effect degree. By increasing the duration of game, the effect degree reduced in all three mentioned dependent variable, and the amount of effect degree was more in violent games than non-violent ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer and Video games
  • Violent and Non-Violent
  • meta-analysis
  • Aggressive