تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق، با هدف اصلی شناخت تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی از نوع زمینه‌یابی بود. جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به حجم 836 بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد300 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه پنج گزینه‌ای محقق‌ساخته بود که پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از آمار توصیفی (شامل: فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (شامل: آزمون t تک نمونه، تحلیل واریانس چندمتغیره، آزمون تعقیبی شفه) انجام شد. نتیجه تحقیق بیانگر آن بود که آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (شامل: افزایش دانش شغلی، افزایش دقت، افزایش سرعت و مقدار انجام کار، ایجاد انگیزه شغلی، افزایش همکاری و مشارکت و افزایش توانایی در انجام کارهای متفاوت) تأثیر معنادار داشت. هم‌چنین، نتایج تحقیق نشان داد، بین دیدگاه کارکنان در خصوص تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان به تفکیک سابقه کاری افراد (در کلیه مؤلفه‌ها) و به تفکیک رشته تحصیلی (به جز افزایش سرعت و افزایش دقت) تفاوت معنادار وجود داشت؛ ولی براساس مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology Training Effect on Employee Productivity (Case Study: Sari Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

  • Masoud Ahmadi
  • Somayeh Younesi Khaneghahi
  • Sima Dadashi Kafshgari
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to acknowledge the effect of information technology training on the productivity of the employee of Sari Islamic Azad University. The research methodology of this descriptive research was of survey in a population of 836 subjects that using Krejcie and Morgan table, 300 subjects were chosen based on random sampling. The data collection tool being utilized in this study was a multiple-choice questionnaire devised by the researcher whose reliability was calculated 0/93 based on Cronbach's alpha coefficient. The gathered data was analyzed based on descriptive statistics (including frequencies, mean and standard deviation) and inferential statistics (including single-sample t test, multivariable analysis of variance, Scheffe post hoc test). The study concluded that information technology training has a significant effect on employee's productivity. Furthermore, the results of the study noted that there was a significant difference about the influence of information technology training on the employee's productivity based on their job experience and field of study but in case of the education certificate there was noted no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • productivity
  • Training