ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه‌های کشور از دیدگاه دانشجویان است که به روش توصیفی  و به‌صورت پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانشجویان شرکت‌کننده در مراکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌های سراسری شهر تهران در سال تحصیلی 90- 1389 به تعداد 400 نفر بود. نمونه آماری، بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 196 نفر بود که به روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تهیه شد. یافته‌ها نشان داد که دانشجویان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش مجازی مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها از دسترسی به امکانات مراکز آموزش‌های مجازی، یادگیری از طریق این روش و کاربرد روش آموزش مجازی، رضایت داشتند؛ هر چندکه، نگرش مثبتی به دوره‌های آموزشی مجازی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Virtual Education in View Point Virtual E-learning Centers in Universities of Tehran from Students

نویسنده [English]

  • Shukufe Etebar
چکیده [English]

The Purpose of the present research was to evaluate the virtual education in virtual E-learning centers from students, viewpoints. The research method was a descriptive and survey one .The statistical population included 400 students participating in the E-learning centers in state Universities of town Tehran in 2009-2010 academic year the statistical sample consisted of 196 students who were selected through purposive sampling method based on Morgan table. The measurement device was a form of Likert scale five-choice researcher- made questionnaire .The findings of the research showed that the students participating in virtual E-learning centers were satisfied with the access to facilities of virtual training centers, learning through this method and using virtual education, though they did not have positive attitude towards virtual training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • virtual education
  • learning
  • universities
  • student satisfaction