آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اضطراب کامپیوتر، به مثابه خصوصیت فردی، یکی از موضوعات رایج در تحقیقات حوزه کامپیوتر بوده که در رفتارهای اطلاع‌‌یابی و فن‌آورانه افراد تأثیر منفی دارد. نقطه آغاز در تحلیل اضطراب کامپیوتر، استفاده از ابزارهای دقیق و معتبر در زمینه اندازه‌گیری آن می‌باشد. هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر بوده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماری، کلیه دانشبران آموزشگاه‌های کامپیوتر شهر اصفهان و نمونه آماری شامل 200 دختر و پسر بوده است. افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری در چند مرحله به‌صورت طبقه‌ای (نیمی پسر و نیمی دختر) و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، مقیاس اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (1990) بوده که در تحقیقات متعدد خارجی تا سال 2012 از آن استفاده شده، ولی در ایران برای نخستین بار مورد آزمون و اعتباریابی قرار می‌گیرد. میزان پایایی ابزار (آلفای کرونباخ) برای کل، پسران و دختران به ترتیب 815/0، 84/0 و 788/0 بوده است. روایی سازه (تحلیل عاملی)، نشان داد که مقیاس اضطراب کامپیوتر قابل تقلیل در دو عامل هستند (دو عامل گرایش مثبت و گرایش منفی نسبت به اضطراب کامپیوتر). میزان اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران در سطح کم ارزیابی شده و تفاوت معناداری در خصوص اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر مشاهده نشده است. نتایج پژوهش نشان داده که هرچه تجربه استفاده از کامپیوتر افزوده شده، به‌ همان نسبت از میزان اضطراب کامپیوتر کاسته شده است. رابطه معناداری اضطراب کامپیوتر با تحصیلات افراد نشان نداده و لیکن داشتن کامپیوتر در خانه تأثیری معناداری در کاهش آن داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing and Validating of the Computer Anxiety Scale (CAS) among Male and Female Trainees of Computer Institutes in Esfahan

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Zaki
چکیده [English]

Computer anxiety is one of the current issues in computer researches. The starting point in computer anxiety analysis is the use of precise and reliable tools in measurement. The purpose of the study is testing and validating computer anxiety scales. The research method was a survey one. The statistical population included all male and female trainees of computer sciences in Isfahan. The sample consisted of 200 male and female trainees were selected through multi-stage simple random sampling method. Bandalos and Benson Computer Anxiety scale (1990) was used as the instrument to gather data. The reliability of the instrument was estimated through Cronbach Alpha for all male and female trainees 0/815; 0/84 and 0/78 respectively. Construct validity (factor analysis) showed that CAS can be reduced to two factors (positive and negative factor trend). CAS among the trainees was under estimated and there was no significant difference between male and female trainees. The results showed that the more the trainees use computer, the less anxiety they would have. There was no significant difference between computer anxiety and the level of education among the subjects; however, having a computer at home had significant effect in reducing anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety computer
  • Validity
  • Reliability
  • students
  • Computer Institute
  • Esfahan