اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های دولتی شهرستان ایذه انجام گرفت. روش پژوهش، شبه‌آزمایشی بود. در این پژوهش 40 نفر از دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های دولتی، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه خودکارآمدی ماتیاس جروسلم و رالف شوارزر و نظامی و پرسش‌نامه انگیزشی ولرند، جهت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. گروه آزمایش، 9 هفته درس ریاضی را به‌صورت الکترونیکی و چندرسانه‌ای و گروه کنترل درس ریاضی را به روش سنتی آموزش دیدند. پس از آموزش، هر دو گروه از نظر میزان خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی آزمون شدند. آزمون مجدد در دو ماه بعد از آموزش به عمل آمد. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق با استفاده از اندازه‌گیری مکرر نشان داد که پس از آموزش تفاوت معناداری در خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد (001/0P ). گروه آزمایش بعد از دو ماه پس از آموزش برتری خود را حفظ کردند. بنابراین، نتایج پژوهش، بیانگر تأثیر مثبت استفاده از چند‌رسانه‌ای‌ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness and Stable Impact of Using Multimedia on Students’ Self-efficacy and Motivation in Mathematics Course

نویسندگان [English]

  • Bibi Eshrat Zamani
  • Mohammad Saidy
  • Ali Saidy
چکیده [English]

This goal of the present research was to study the effect of ICT on self-efficacy and motivation of first-year girl high school student in mathematics in Izeh. The research method was quasi –experimental one. Fourty (40) first-year girl high- school students were selected through multi-stage cluster random sampling method and were randomly divided into control and experimental groups. The instruments used for data-gathering were Matthias Jerusalem and Schwarzer Ralph self-efficacy questionnaire, Valrand motivational questionnaire for pretest and post-test, and follow-up one. The experimental group was taught mathematics electronically through multimedia-software for 9 weeks, and the control group was taught traditionally, through teacher- based instruction. Both groups were tested in terms of self-efficacy and academic motivation after the training. Re-test was performed two months after the training. By the use of repeated measures, the results showed that there was a significant difference between two groups based on their academic motivation and self-efficacy. The experimental group had better performance in both tests than control group. The results also revealed positive impact of multi-media on self-efficacy and academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math Self-efficacy
  • Multimedia
  • Math
  • Motivation
  • Information and communication technology