بررسی روابط مابین مؤلفه های به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی روابط مابین مؤلفه‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی می‌باشد. شاخص‌های به‌کارگیری مؤثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که در تحقیقات قبل شناسایی شده‌اند، به‌عنوان متغیرهای این تحقیق می باشند. در این مطالعه، چگونگی روابط شاخص‌های به‌کارگیری فاوا در جامعه مورد مطالعه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) بررسی شده‌است. جمع‌آوری داده‌ها، توسط دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته انجام پذیرفته که روایی و پایایی آنها به‌ترتیب با روایی محتوایی و آزمون مجدد مورد بررسی قرار گرفته شده است. تجزیه و تحلیل نهایی داده‌ها توسط نرم‌افزار MATLAB انجام شده است. نتایج نهایی، حاکی از اهمیت نقش شاخص خلاقیت در به‌کارگیری فاوا در جامعه مورد مطالعه می‌باشد و شاخص مذکور با میزان اثرپذیری بالا شناسایی‌شده است. هم‌‌چنین، مشخص گردید که دو شاخص: خلاقیت و  سبک مشارکتی، دارای بیشترین میزان اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم از سایر مؤلفه‌های مورد بررسی می‌باشند. هم‌‌چنین، مؤلفه‌های سازمانی و فنی نیز با بیشترین میزان اثرگذاری شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship among the Components of Using ICT in Universities with DEMATEI (Case Study Approach)

نویسندگان [English]

  • Houshang Taghizadeh
  • Mostafa Ziaei Hajipirloo
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship among the components of using information and communication technology (ICT) applies in universities and educational centers. The indexes of effective use of ICT in universities and educational centers which had been recognized in previous researches were considered as the variables of research. In this study, the relationship among indexes of using ICT in the society under investigation (Islamic Azad University Tabriz Branch) was investigated. Data collection was done through two researcher-made questionnaires whose validity and reliability were examined through content validity and retest method respectively. The final analysis of the data was performed by means of MATLAB software. Final results showed the importance of creativity index in applying ICT. This index (creativity) was recognized with high influence ratio from others. Also, the results showed that creativity and participatory style had the highest influence ration among other investigated indexes. Finally, organizational and technical indexes were the most influential ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology (ICT)
  • ICT Applying Indexes
  • DEMATEL
  • creativity
  • Delphi method