آسیب شناسی موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در فرآیند یاددهی - یادگیری دانشجویان از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، در نیمسال دوم تحصیلی 91-1390 می‌باشد که تعداد آنان 973 نفر بود. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 177 نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش‌نامه از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با اجرای آزمایشی پرسش‌نامه در نمونه‌ای با حجم 30 نفر از طریق آلفای کرونباخ برابر با 84/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داده است که دانش و مهارت اعضای هیأت علمی در به‌کارگیری فاوا، اعتقاد آنان نسبت به تأثیر فاوا، برنامه‌ریزی درسی مناسب با اصول فاوا، وجود سخت‌افزار و وسایل آموزشی در دانشگاه، وجود فضا و امکانات مالی در دانشگاه در به‌کارگیری از فاوا در فرآیند یاددهی و یادگیری دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pathological Study of Barriers to Using ICT in Universities

نویسنده [English]

  • Mehdi Shariatmadari
چکیده [English]

The main goal of the present research was to study the barriers to using ICT in teaching-learning students from the viewpoint of faculty members of IAU, central Tehran Branch. This research was an applied one in terms of its goal, and a descriptive-correlational one in terms of its method. The statistical population included all faculty members (973 people) of IAU Central Tehran Branch in 2011-2012 academic years. Based on the Morgan and Kerjecie table, 177 subjects were selected as the sample through simple random sampling method. A research-made questionnaire was used to gather data. Its face and content validity was confirmed by experts, and its reliability was estimated 0/84 by using Cronbach Alpha method Pearson Coefficient correlation and one sample t-test were used to anslyze the data. The results indicated that faculty members' knowledge and skills in using ICT, their belief in the effectiveness of ICT, appropriate curriculum based on ICT principles, availability of hard ware and other instructional tools, and appropriate space and resources in using ICT are effective in learning teaching process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Teaching and Learning
  • faculty members