بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر دوره های آموزشی فن‌آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، متشکل از کلیه کارکنان ستادی (1024 نفر) و مدیران (113 نفر) دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده که از این جامعه، تعداد 281 نفر از کارکنان و 88 نفر از مدیران با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد. به منظور تعیین روایی از قضاوت استادان این رشته استفاده گردید و میزان پایایی پرسش‌نامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ معادل 89/0حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون‌های ناپارامتریک باینومیال و فریدمن) انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که آموزش فن‌آوری اطلاعات (ICDL) بر هر شش مؤلفه‌ عملکرد (مهارت‌های جدید، دقت و اثربخشی در انجام کار، سرعت و مقدار انجام کار، موفقیت شغلی، جاذبه و علاقه‌مندی در انجام کار، استرس شغلی) تأثیر معناداری داشته و نهایتاً موجب بهبود عملکرد کارکنان شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of IT Training Courses On Improving the Performance of the Staff in Mazandran Medical Science University

نویسندگان [English]

  • Seyed Sajjad Fazli
  • Saeeid Saffaryan
  • Fatemeh Hashemnejad
چکیده [English]

 
The aim of the research was to study the effect of IT training courses on improving the performance of the staff in Mazandaran Medical Science University. The research method was a descriptive survey one. The statistical population included all staffs (1024 subjects) and all managers (113 people). Among them, 284 staffs and 88 managers were selected through stratified random sampling method using Kerjecie and Morgan table. A researcher-made questionnaire was used to gather data. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts and its reliability was estimated 0/89 through Cronbach Alpha coefficient. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics. Results showed that information technology training courses had significant effect on improving the performance of the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Courses
  • Information technology
  • Performance Improvement
  • Mazandaran Medical Science University