رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به تعداد 12571 نفر تشکیل داده‌اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 375 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب آلفای 79/0 و پرسش‌نامه عملکرد بر مبنای مدل هرسی و گلداسمیت با ضریب آلفای 81/0 در طیف پنج درجه‌ای لیکرت بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک روش‌های آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون K-S، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین میزان استفاده دبیران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آنها در فرآیند یاددهی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد و 6/60 درصد تغییرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد دبیران) را به ترتیب مؤلفه‌های استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و سپس استفاده از اینترنت تبیین می‌کنند. هم‌چنین، بین نظرات آزمودنی‌ها به هر دو مؤلفه تحقیق (استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد) از نظر سابقه تدریس، تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the Amount of Using ICT by Teachers with Their Performance in Learning and Teaching Process

نویسندگان [English]

  • Asghar Sharifi
  • Amirhosein Mohammad Davoudi
  • Fatemeh Eslamieh
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between the amounts of using ICT by teachers with their performance in teaching- learning process. The research method from data gathering point of view was descriptive (correlational) one, and in terms of purpose was an applied one. The statistical population included all 12571 teachers' busy teaching in girl high schools in Tehran. 375 subjects were chosen as the sample based on Cochran's formula and through random sampling method. Two researcher-made questionnaires were used for data gathering. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics including K-S, Pearson correlation coefficient, regression and ANOVA using SPSS software. The results showed that there was significant relationship between the amount of using ICT by teachers with their performance in teaching-learning process, and 60/6 of dependent variable (teacher's performance) can be explained by the use of applied soft ware, the use of data base, and the use of internet. Also there was no significant differences between teachers point of view based on teaching background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technologies
  • Performance
  • learning
  • teaching