رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 مدرس گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری دانشجومعلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با سبک مدیریت کلاسی آنان انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجومعلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده که در زمان اجرای پژوهش تعداد آنها حدود 800  نفر بوده و از این میان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از قاعده حجم نمونه کلاین (2005)، تعداد 330 نفر (153 مرد و 177 زن) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه هوش فرهنگی، سبک‌های مدیریت کلاسی و سنجش سواد کامپیوتری استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه‌ها به ترتیب 97/0، 85/0 و 98/0 به دست آمده است. روش‌های آماری مورد استفاده، شامل آمار توصیفی (میانگین، درصد، فراوانی) و آمار استنباطی (رگرسیون لوجستیک) بوده است. یافته‌ها نشان داد که: بین فراشناخت و رفتار فرهنگی معلمان با سبک مدیریت کلاسی معلم محوری آنها ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. بین سواد کامپیوتری و سبک مدیریت کلاسی دانش‌آموز محوری معلمان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. فراشناخت فرهنگی، رفتار فرهنگی و سواد کامپیوتری پیش‌بینی‌کننده سبک مدیریت کلاسی تعاملی معلمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Cultural Intelligence and Computer Literacy with Teacher’s Classroom Management Style

نویسندگان [English]

  • Farideh Hamidi 1
  • Majid Ebrahim Damavandi 2
  • Elham Dehnavi 3
چکیده [English]

The present research aimed to study the relationship between cultural intelligence and computer literacy with classroom management style among Shahid Rajaee teacher training university students. Statistical population was all teacher students of Shahid Rajaee teacher training university (800 people). According to Klein (2005), sample size concluded 330 teachers (153 male and 177 female), who were selected through simple random sampling method. Three questionnaires included Cultural Intelligence (CQ), Computer Literacy Self Assessment Scale (CLSAS) and classroom management styles were applied. The reliability of these questionnaires has been 0/97, 0/98 and 0/85 respectively. The statistical method, in order to analizing data, included descriptive statistic (mean, percent, frequency) and inferential statistic (logistic regression). Results showed that there was a significant negative relationship between strategic and behavioral cultural intelligence and teacher-centered classroom management style. A positive significant relationship between computer literacy and student-centered classroom management style. Strategic and behavioral cultural intelligence and computer literacy predicts teachers interactional classroom management style in.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • Interventional Classroom Management (Teacher-Centered)
  • Non-Interventional Classroom Management (Student-Centered)
  • Computer Literacy