تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

در عصر اطلاعات و ارتباطات و با ورود فن‌آوری‌های نوین در حوزه آموزش و پرورش، فراگیران با مخاطرات و ریسک‌های بیشتری برخورد می‌کنند و نسبت به نسل‌های قبل، نیاز به یادگیری دانش و مهارت‌های جامع‌تر و جدید‌تری خواهند داشت. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در مدارس شهرستان آمل و در سال 1390 اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی بود. جامعه تحقیق 150 کلاس درس پنجم ابتدایی بود. از میان آنها به روش تصادفی ساده دو کلاس 25 نفره انتخاب و دانش‌آموزان آن به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه (به صورت چک‌لیست رفتار) بود که مطابق استانداردهای آموزشی دفتر برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش تنظیم شده بود که به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شد. مقایسه میانگین نمرات پیش‌آزمون نشان داد که دو گروه از نظر سطح مهارت‌ها، همگن بوده‌اند. مقایسه میانگین نمرات پس‌آزمون بین دو گروه نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و شاهد از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت. بدین معنی که استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی در ارتقاء مهارت‌های اساسی هنر شامل مهارت‌های حسی، گفتاری، حرکتی، قابلیت‌های تفکر و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پایه پنجم به‌طور قابل ملاحظه‌ای مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Instructional Software in Improving Students’ Basic Abilities in Arts Curriculum

نویسندگان [English]

  • Hossein Daehzadeh 1
  • Farshideh Zameni 2
  • Sayed Ali Hosseini Rookesh 3
چکیده [English]

In the era of information and communication technology with all available new technologies in the field of education, students are subject to more challenges and risks comparing to the previous generations and they do need to learn new fields of knowledge and must have more comprehensive skills than before. The main objective of this study was to study the impact of educational software in improving the basic learning skills of students in the arts curriculum. The study has been conducted on fifth-graders of elementary schools in Amol (2011). In this quasi-experimental research, the sample classes were randomly selected out of approximately 150 classes of fifth grade elementary school students.  The samples consisting of two classes with almost 50 students, were divided into two groups: experiment and control. The data collection instrument was a questionnaire for pre-test and post-test data. To analyze the results of pre-test and post-test scores, the descriptive statistics including mean and standard deviation and also the inferential statistics (t test) was used for independent groups. By comparing the pre-test scores of two groups, it was observed that the two groups had no significant difference in the skills. Whereas comparing the scores of post test, it was observed that the performance of groups was significantly different when using the educational software i.e. the use of educational software can improve the basic skills of students for arts curriculum at fifth grade elementary school level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational software
  • Sensory Skill
  • Speaking Skill
  • Motor Skill
  • Thinking Ability
  • Social skill