رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه به‌کارگیری مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با خودراهبری در یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، انجام شده است. این پژوهش، از لحاظ ماهیت و هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن عبارت از دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته‌های برنامه‌ریزی درسی، مدیریت مالی، حقوق، ادبیات فارسی، علوم دام و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال تحصیلی 91- 1390 بوده‌است. با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای 200 نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش‌نامه بر روی آنان اجرا شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد خودراهبری در یادگیری و پرسش‌نامه محقق‌ساخته فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب پایایی 775/0، استفاده شده است. داده‌های آماری با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که صددرصد از تغییرات خودراهبری در یادگیری توسط مؤلفه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات قابل تبیین است. هم‌چنین با نتایج مطالعه در قالب آزمون همبستگی پیرسون، در سطح خطاپذیری (05/0) می‌توان اذعان نمود که بین آشنایی با سخت‌افزار و رغبت در یادگیری همبستگی معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between ICT Skills with Self-Directed Components in Students’ Learning Process

نویسندگان [English]

  • Kamian Khazaei 1
  • Kimia Ashurnezhad 2
چکیده [English]

The present research aimed at studying the relationship between the use of ICT skills with self-directed components in students’ learning processes in Islamic Azad University, Chalus Branch. Considering the nature and purpose, it was an applied research, but it was a descriptive correlational in terms of method. The statistical population included MA level students in the major of curriculum planning, financial management, law, Persian literature and political science in 2011-2012 academic year. Among them, 200 subjects were selected through random stratified method as the sample. A researcher-made questionnaire with a reliability index of 0/775 along with a standard one relating to self-directed learning were used for data collection. Pearson correlation and regression were used to analyze the collected data. The findings showed that self-directed variations in learning can be explained by ICT components. There was also a significant correlation between familiarity with soft-ware and interest in learning among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT Skill
  • self-directed learning
  • Interest in Learning
  • Self Control
  • self management