عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه ایلام

چکیده

گسترش و توسعه روز افزون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به همراه آثار و پیامدهای متعدد آن موجب شده که عصر کنونی، عصر اطلاعات و ارتباطات نام گیرد. هدف این مطالعه‌ توصیفی- همبستگی شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط با استفاده از روش مدل‌سازی معادله ساختاری بود. جامعه‌ آماری تحقیق، مالکان و مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط کشاورزی استان‌های کرمانشاه و ایلام بودند. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد (202n= ). جهت گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته و نسخه‌ سواد دیجیتالی دانشگاه واشنگتن استفاده گردید. به منظور بررسی روایی محتوایی از نظرات متخصصان و افراد صاحب‌نظر در زمینه‌ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آن برای متغیرهای مطالعه 87/0 بود. یافته‌ها نشان داد که ادراک مفید بودن کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، پذیرش فن‌آوری‌‌ اطلاعات و ارتباطات، دانش دیجیتالی و قصد کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین واریانس را در سطح کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تبیین نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on ICT Application in Small and Medium-Sized Enterprises

نویسندگان [English]

  • Zohreh Motamedi Nia 1
  • Abdolhamid Papzan 2
  • Hossein Mahdizadeh 3
چکیده [English]

The present age has been called the age of information and communication because of the expansion and development of information and communication technology and its various consequences. The goal of this research was to determine the factors effective on using ICT in small and medium-sized enterprises through structural equation modeling. The research method was a descriptive-correlational one. The statistical population of the study included the owners and managers of small and medium-sized agricultural enterprises in Kermanshah and Ilam provinces. A stratified sampling method was used to select the statistical sample (n=202). A researcher-made questionnaire along with a version of digital literacy of Washington university were used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of ICT experts’ views. Its reliability was estimated 0/87 through Chronbach Alpha coefficient. The findings revealed that understanding the usefullness of using ICT, acceptance of ICT application, digital literacy and the intention to use ICT, explain a large proportion of variance of ICT application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usefullness of Using ICT
  • Acceptance of ICT
  • digital literacy
  • Intention to use ICT