بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزش ضمن خدمت به صورت مجازی از دیدگاه فرهنگیان شهر ساری در سال 1390 می‌باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، 5 کارشناس فن‌آوری، 35 مدرس ضمن خدمت و 220 دبیر می‌باشد. نمونه‌گیری، به روش تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه برای بخش فن‌آوری با توجه به تعداد حجم نمونه، به شیوه سرشماری انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته می‌باشد. جهت سنجش روایی پرسش‌نامه، از نظر متخصصان مربوطه استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، 80/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل با نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون‌های t تک نمونه‌ای، t گروه‌های مستقل و آزمون تحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج پژوهش، نشان داد که هر سه عامل: سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و انسانی در استقرار دوره‌های مجازی ضمن خدمت مؤثر است. هم‌چنین، از منظر نمونه‌های آماری با وجود این که عوامل نرم‌افزاری سهم بیشتری در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بازی می‌کنند، بین نظرات دبیران و مدرسان ضمن خدمت تفاوت وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors in Stabilizing Virtual In-Service Training Courses Establishment among from Teacher's View Points

نویسندگان [English]

  • Marzieh Rezaee Kalantari 1
  • Mohammad Salehi 2
  • Mozhgan Rezaei 3
چکیده [English]

The aim of the study was to examine the effective factors in stabilizing virtual in service training courses from teachers view point in Sari in 2011. The research method was a survey one. The statistical population included 5 IT experts, 35 teaching in-service instructors and 220 teachers. Statistical sample were selected through stratified random sampling method based on Morgan table. A researcher-made questionnaire was used as a data gathering tool. The validity of questionnaire was confirmed by the experts and its reliability was calculated 0/80 through Cronbach Alpha Coefficient. Data analysis was done by SPSS software using both descriptive and inferential statistic including one sample t test, t independent group and regression analysis test. The results indicated that the three factors, namely, software, hardware and human resource were significantly effective in stabilizing virtual in-service training courses. In addition, although software factors were more effective in stabilizing in-service training, there were significant differences between teachers and instructors viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual In-Service Training Courses
  • Hardware Factors
  • Software Factors
  • human