رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

دسترسی به اینترنت، پدیده‌ای رو به گسترش است. هم‌زمان با دسترسی روز افزون و گسترده مردم به اینترنت، شاهد نوعی وابستگی در جوانان هستیم. به این دلیل، این پژوهش به منظور بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت  با ویژگی‌های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی فراگیران انجام پذیرفت. روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 91-1390 در استان سمنان بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 800 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از  پرسش‌نامه سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و ویژگی‌های شخصیتی نئو جمع‌آوری و با استفاده از آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون و با نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. بین دانش‌آموزان دختر و پسر از نظر میزان استفاده از اینترنت تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین استفاده از اینترنت در پسران بالاتر از دختران است. هم‌چنین، همبستگی میان اعتیاد به اینترنت با خرده مقیاس‌های روان رنجورخویی و موافق‌بودن معنادار و مثبت و باوجدان بودن و برون گرایی معنادار و منفی است. بین اعتیاد به اینترنت و خرده مقیاس گشودگی رابطه معنادار وجود نداشت. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی شخصیتی از عوامل مؤثر و پیش‌بینی‌کننده در استفاده از اینترنت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship between Internet Addiction and Academic Achievement and Learner's Personality Features

نویسندگان [English]

  • Ramezan Hassanzadehd 1
  • Atefeh Beydokhti 2
  • Abbas Rezaei 3
  • Fatemeh Rahaei 4
چکیده [English]

This study was designed to study the relationship between Internet addiction and academic achievement and personality characteristics of learners. The research method was a descriptive - correlational one. The statistical population included all high school students in Semnan province in 2011-2012 academic year. Based on Krejcie and Morgan table, 800 subjects were selected through stratified random sampling method. Data were gathered using young Internet addiction questionnaire and NEO personality survey. The data were analyzed through SPSS 16 software. The results showed that there was significant difference between boy and girl students in using internet. In addition, the average of using internet by boys is more than that of girls. The correlation between Internet addiction and Neuroticism and Agreement was significant and positive, however there was a significant reverse correlation between Internet addiction and extrovertism and conscientious characteristics. There was no significant relationship between Internet addiction and openness. The results also showed that personality characteristics were effective and predictive factors in using Internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Internet
  • personality characteristics
  • learners