ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشرشده در پایگاه Web of Science از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم‌سنجی است. در این پژوهش از روش علم‌سنجی که یکی از روش‌های کمی است، استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از پایگاه WoS استخراج شد. ابتدا، سیاهه‌ای از اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و مشخصات فردی و دانشگاهی آنان تهیه شد، از جمله: گونه‌های مختلف نگارش اسم آنان به زبان انگلیسی، سپس، به‌منظور خاص‌کردن اطلاعات موجود در پایگاه WoS مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در این پایگاه جست‌وجو شد که در مجموع 1699 مقاله یافت شد. جامعه آماری مورد نظر تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در نیمسال دوم سال 1391 است که شامل 303 عضو هیأت علمی است. نتایج به‌دست آمده، نشان داد که بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی دارای مرتبه علمی استادیاری هستند. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارای بیشترین اعضای هیأت علمی است. بیشترین میزان تولیدات علمی و استنادات دریافتی به اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی اختصاص دارد. بین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی و رتبه علمی آنان، هم‌چنین، بین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی و استنادات دریافتی‌شان، رابطه مثبت متوسطی وجود دارد. هم‌چنین، بالاترین میانگین شاخص هرش به دانشکده تربیت بدنی اختصاص دارد. در کل نتایج نشان داد روند رشد تولید مدارک علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در سال‌های 2003 و 2009 سیر نزولی داشته است. اما، در سال‌های دیگر میزان افزایش تولیدات علمی دانشگاه خوارزمی، فرآیند نسبتاً یک‌نواختی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Academic Performance of Faculty Members of Kharazmi University, According to their Published Articles in Web of Sciences Database from 2000 to 2010 Based on Scientometric Criteria

نویسندگان [English]

  • Nostrat Riahi Nia 1
  • maryam emami 2
چکیده [English]

The primary objective of this study was to evaluate the academic performance of faculty members of Kharazmi University regarding their published articles in WoS, in 2000-2010 based on scientometric criteria. The method used in the present study was scientometrics, which is a quantitative one. Data was derived from WoS. First, the list of faculty members of different colleges was prepared. Then, their personal and academic demographics, for example: different versions of spelling of their names in English were listed. In order to specify the available information in WoS, the articles of faculty members of Kharazmi University was searched. On the whole, 1699 articles were found. The statistical population was all the faculty members of Kharazmi University which include 303 ones. The results showed that most of the faculty members of Kharazmi University hold assistant professor degree. Literature and humanity colleges, have the most faculty members. The highest rate of scientific production and documentation belonged to the members of chemistry College. There was a positive medium relationship between scientific production of faculty members and their degrees, and also between their scientific production and their received documentation. The highest mean of the H-index belonged to physical education college. As the whole, the result showed that the growth process of scientific documentation of faculty members of Kharazmi University was declining in 2003-2009, but during other years, the rate of increasing of scientific production of the university has been the same respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kharazmi University
  • Academic performance
  • Scientometrics
  • Web of Science Database
  • faculty member