رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- گروه علوم تربیتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

این تحقیق، با هدف تعیین رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر هریس با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام یافته است. جامعه آماری تحقیق، شامل دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر هریس در سال تحصیلی 91-1390 به تعداد 1800 نفر (شامل 970 نفر پسر و 830 نفر دختر) می‌باشد. از میان آنها تعداد 317 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان تأیید شده و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ برای متغیر میزان آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات 78/0 و برای متغیر میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات 74/0 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفته است. نتایج نشان داد که بین میزان آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همبستگی معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Familiarity and use of ICT, and High School Students Academic Achievement in Haris

نویسندگان [English]

  • yosef namvar 2
  • yousef hajnazari 3
چکیده [English]

The main purpose of the research was to study the relationship between Familiarity and use of ICT, and high school students’ academic achievement in Haris. The research method was a descriptive-correlational one. Among 1800 population (970 boy and 830 girl students), 317 were selected through random stratified sampling method as statistical sample. For data collection, a researcher-made questionnaire was used whose face and content validity was confirmed by the experts. Its reliability was estimated 0/78 for familiarity with ICT variable, and 0/74 for the use of ICT variable through Chronbach Alpha Coefficient. Data-analysis was done using descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation and Regression tests. The results showed that there was significant relationship between familiarity and use of ICT, and high school students’ academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Familiarity with ICT
  • ICT Applied
  • academic achievement