بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد واحد ساری

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه آموزش‌های مهارت محور و ارایه راه‌کارهایی جهت رفع موانع پیش‌روی آن در سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای استان گلستان انجام شد. پژوهش حاضر، از نوع زمینه‌یابی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری، کلیه مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان به تعداد 152 نفر می‌باشند که در سه گروه آموزشی خدمات، کشاورزی و صنعت در سال 1391 به کار مشغول بوده‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 107 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته می‌باشد که روایی آن توسط متخصصان، مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 87/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS متناسب با سنجش داده‌ها و مفروضات آماری، از روش t تک نمونه‌ای استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه آموزش‌های مهارت محور در سازمان آموزشی فنی و حرفه‌ای استان گلستان فراتر از حد انتظار می‌باشد و بهره‌مندی و استفاده از این فن‌آوری در مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای استان گلستان می‌تواند، تا حد قابل تو‌جهی در رسیدن به آرمان‌های سازمان فنی و حرفه‌ای، از قبیل: ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، به‌روز‌کردن آموزش‌های مهارتی، گسترش و بهبود کارآفرینی و خلاقیت در جامعه، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و توسعه و معرفی مهارت‌های جدید، تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of IT on Improving Skilled-Based Training in Golestan Technical and Vocational Organizations

نویسندگان [English]

  • Kiumars Niazazari 1
  • Maryam Sahafi 2
  • shima sholekar 3
  • Behrang Esmaeili Shad 4
3 Azad University, ُsari branch,
چکیده [English]

The present study, attempted to investigate the role of information technology in development of skilled-based training and to suggest the strategies to overcome barriers to progress in Golestan vocational and technical organization. The study was survey and applied one. Statistical population was 152 teachers of Golestan vocational and technical organizations who worked in three departments of services, agriculture and industry in 2012. Using simple random sampling method and Cochran formula, 107 teachers were assigned as sample. Data collected by using a researcher-made questionnaire that its validity was confirmed by consultants and its reliability was 0/87 by using Cronbach’s alpha coefficient. Data analyzed through one sample t test using SPSS. The results showed that the role of IT in development of skilled-based training in Golestan vocational and technical organizations is beyond expectation and using this technology in such organizations has a significant effects on reaching the goals of vocational and technical organizations, such as, make an equal educational opportunities, update skilled-trainings, expand and improve entrepreneurship and creativity, train required forces for economical and developmental parts, and introduce new skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Skilled-Based Trainings
  • Vocational and Technical Organization