تأثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم تربیتی، گرایش تکنولوژی آموزشی

چکیده

این پژوهش، با هدف سنجش میزان مهارت اینترنتی معلمان دوره متوسطه و تأثیر آن بر مهارت‌های حرفه‌ای آنان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره متوسطه به تعداد 10250 نفر تشکیل داده که از بین آنها 412 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از آزمون تستی چهارگزینه‌ای حاوی 10 سؤال برای سنجش مهارت اینترنتی معلمان استفاده شده است، که ضریب دشواری آن برابر با 46/0 و پرسش‌نامه‌ای شامل 20 سؤال برای سنجش میزان مهارت‌های حرفه‌ای معلمان با ضریب پایایی 85/0 استفاده شده است. داده‌ها، با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک‌راهه به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد، مهارت اینترنتی و حرفه‌ای معلمان در حد متوسط می‌باشد. هم‌چنین، آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه نشان دادند که هرچه میزان مهارت اینترنتی معلمان بیشتر باشد، مهارت‌های حرفه‌ای آنان بهتر است. میزان مهارت‌های حرفه‌ای معلمان در مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی با 19/73 درصد و طراحی آموزشی با 35/63 درصد، روش تدریس با 77/57 درصد و ارزش‌یابی تحصیلی با 70/59 درصد به ترتیب بیش‌ترین میزان مهارت را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internet Skills on the Professional Skills of High School Teachers in Mazandaran Province

نویسنده [English]

  • GholamAli Fakhari
چکیده [English]

The study aimed to assess the level of internet skills of high school teachers and its impact on their professional skills. Method of research was descriptive survey. The statistical population was all teachers of secondary school (10250 people) which among them, 412 people were chosen based on Kerjecie and Morgan table by using multistage cluster sampling method. In order to collect data, a multiple choice test with 10 questions used to assess Internet skills of teachers (difficulty index=0/46) and a questionnaire with 20 questions to assess professional skills of teachers (=0/85) was used. Data were analyzed by using two independent t tests and ANOVA with SPSS software. Results showed that, Internet and professional skills of teachers were moderate. Also, ANOVA and Schefe post hoc test showed that teachers with high level of Internet skill, had high professional skills. Professional skills of teachers in educational technology (%73/19), instructional design (%63/35), teaching method (%57/77) and academic evaluation (%59/70) was the maximum amount of skills respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication
  • Internet Skills
  • Professional Skills