شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس روانشناسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ایجاد و تعمیق هویت پنهان و غیررسمی در دانشجویان کاربر تلفن همراه و اینترنت می‏باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه،450 نفر دختر و پسر دانشجوی دانشگاه خوارزمی بود که دامنه سنی آنان بین 18 تا 25 سال قرار داشت. نمونه‌گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای بود که پس از اعتباریابی، روی هر دو جنس به تعداد مساوی در بهار 1391، اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج تحقیق، حکایت از آن دارد که فن‌آوری‌های تلفن همراه و اینترنت در شکل‌گیری هویت پنهان یا غیررسمی کاربران این فن‏‏آوری‌‏ها ‏‏مؤثر واقع آمده‌اند. علاوه براین، میزان اطلاعات خانواده دانشجویان پاسخ‌دهنده در مورد چگونگی کاربری آنان از جنبه‌‏های ‏‏پنهان تلفن همراه و اینترنت به شکل معناداری کم‌تر از دوستان نزدیک دانشجویان می‌باشد. مقایسه چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از جلوه‌‏های ‏‏پنهان تلفن همراه و اینترنت نیز دلالت بر آن دارد که کاربران دختر به شکل معناداری بیشتر از کاربران پسر از هویت پنهان استقبال کرده، از آن بهره می‌برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Hidden Identity in Cellular Phone and Internet Users

نویسندگان [English]

  • Morteza Manteghi 1
  • Ehsan Dinparvar 2
چکیده [English]

The goal of this research was to investigate creating and deepening hidden and informal identity on students who are users of cellular phones and internet. The method of the research is a survey one. Statistical sample was 450 individuals including girl and boy students of Kharazmi University whose age domain was among 18 to 25. They were selected through random sampling method. A questionnaire having been validated was done in spring 2012 on both male and female students. Data analysis was performed through SPSS software. The results showed that cellular phone and internet technology were effective in the formation of hidden and informal identity of users. Moreover, the amount of the information of the family of students on their way of using hidden features of cellular phone and internet was significantly lower than that of their close friends. The comparison between female and male students on using the hidden features of cellular phones and internets showed that female users welcome these features more significantly than male users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Formal Identity
  • Informal Identity
  • Cellular Phones
  • Internet
  • student