تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان،

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تأثیر فن‏آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 368 نفر از کارکنان شرکت توزیع برق منطقه‏ای غرب استان کرمانشاه است که از بین آنها 188 نفر به‏صورت تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به‏عنوان نمونه در نیمه دوم سال 1391 انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسش‌نامه‏‏ فن‏آوری اطلاعات مارتینز لورنز و همکاران (2004)؛ پرسش‌نامه‏‏ مدیریت کیفیت جامع شییه و ویو (2002) و پرسش‌نامه‏‏ عملکرد سازمانی که توسط محققان ساخته شده بود، استفاده شد. بررسی پرسش‌نامه‏‏‏ها حاکی از آن بود که ابزارهای اندازه‏گیری، از روایی محتوایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. توسط نرم افزار SPSS و LISREL داده‏های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی و گام به گام در سطح 95% نشان داد که فن‏آوری اطلاعات با متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی و مدیریت کیفیت جامع با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی‏داری دارند. از سوی دیگر نتایج بررسی‏ها نشان داد که  مدیریت کیفیت جامع در تأثیرگذاری فن‏آوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی دارای نقش میانجی می‏باشد. هم‌چنین در این تحقیق جهت آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل بود و به همین دلیل به‏عنوان مدل تجربی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Impact of Information Technology and Total Quality Management on Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Omid Baharestan 1
  • Peyman Akbari 2
  • Ali Shaemi Barzaki 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the impact of Information Technology and Total Quality Management on Organizational Performance. The statistical population included 368 employees of west regional electricity distribution company of Kermanshah province. 188 subjects were selected through random sampling method and Cochran formula in 2012. This research was descriptive survey one and of a correlation type. Martinez-Lorente, et al, questionnaire of information technology, Shieh and Wu’s questionnaire of total quality management, and an organizational performance questionnaire made by the researchers were used to collect data. Content validity and reliability of the questionnaires showed that measurement tools enjoyed very good validity and reliability indexes. SPSS and LISREL softwares were used to analyze data. The results of linear and stepwise regression analysis at %95 showed that there were significant and positive relationship between information technology with total quality management and organizational performance, and total quality management with organizational performance. In addition, a structural equation model was used to test the conceptual model of the research and finding revealed that the model had goodness of fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Total Quality Management
  • Organizational Performance
  • structural equation model