بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

این تحقیق، با هدف بررسی میزان سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه‌ یک، به‌منظور ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود این مهارت اجرا شده ‌است. در این راستا، مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیأت علمی با در نظر گرفتن شاخص‌های ICCS و ICDL مورد ارزیابی قرار گرفت. هم‌چنین در مورد میزان آشنایی و مهارت آنها در استفاده از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تحقیق به عمل آمد. این تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، متشکل از 2131 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه‌ یک در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. حجم نمونه‌ مورد بررسی براساس جدول مورگان 325 نفر می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، از بین واحدهای منطقه‌ یک دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت تصادفی تعدادی از دانشگاه‌ها انتخاب و استادان آن واحدها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته بر اساس طیف لیکرت می‌باشد که جهت تعیین روایی آن از نظر متخصصان و صاحب‌نظران استفاده شده است و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 834/0 محاسبه شد. تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون پارامتری t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس یک‌طرفه در سطح معناداری 05/0) صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی در شاخص ICCS در سطح متوسط و در شاخص  ICDLدر سطح بالای متوسط می‌باشد. هم‌چنین، میزان آشنایی و مهارت اعضای هیأت علمی در استفاده از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، کمتر از متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Information Literacy of the Faculty Members of IAU Region One

نویسندگان [English]

  • Said Ahmad Hashemi 1
  • Abuzar Hemmati 2
  • Abolfazl Abbasi 3
چکیده [English]

The present research aimed at studying the degree of faculty members’ information literacy in Islamic Azad Universities of region 1. It was conducted to find a solution to improve this skill. Faculty members’ skills in using ICT were evaluated using ICCS and ICDL indexes. It was a descriptive-survey research. The statistical population included all the faculty members (2131 people) in 2011-2012 academic year. Based on Morgan table, 325 instructors were selected through random cluster sampling method. A researcher-made questionnaire was used for data gathering. Its validity was confirmed by experts and its reliability was estimated 0/834 using Cronbach Alpha coefficient. Data analysis was done through SPSS software. In addition, both descriptive and inferential statistics were used to analyze data, such as, frequency, percentage, mean, standard deviation, one-sample t test and one-way ANOVA. The findings showed that faculty members’ information literacy based on ICCS index was average and that of ICDL index was above average level. Also, their skill in using E-Journals was below average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • ICT
  • faculty members
  • Islamic Azad University Region One