شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان مازندران، ساری

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در کلاس درس دانشجویان دکتری تخصصی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بود. این پژوهش، از نوع توصیفی بوده که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از 1384 نفر بوده که از میان افراد مذکور، 248 نفر از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان انتخاب و به پرسش‌نامه‌ای که با استفاده از نظرات 30 کارشناس و خبره آموزش از راه دور ساخته شده، پاسخ دادند. برای تأمین روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات به ترتیب از نظرات متخصصان آموزش از دور و آلفای کرانباخ (84/0) استفاده شده است. پاسخ‌های دانشجویان با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 5 عامل، به ترتیب: خودکفایی در فن‌آوری، تبحر در کار با فن‌آوری، مفید بودن، دسترسی آسان و حمایت همه جانبه در پذیرش فن‌آوری، دارای بیشترین بار عاملی تعیین کننده بوده است. هم‌چنین، نتیجه به دست آمده، با استفاده از تحلیل عاملی نشان‌دهنده مناسب بودن شاخص‌های برازندگی (97/0CFI=) و (067/0RMSEA=)، (98/0ACFI=) و (98/0=NFI)  می‌باشد. به عبارت دیگر، می‌توان، از این عوامل به عنوان معیاری برای عوامل تأثیرگذار در پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در دانشگاه پیام نور ایران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Effective Factors on Payam-E-Noor University Students’ Distance Education Technology Acceptance

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Javadi Bora 1
 • Hossein Nagafi 2
 • Mohammad Reza Sarmadi 3
 • Reza Nowrouz Zadeh 4
1 Assistant Professor, Farhangian University
2 Assistant Professor, Payam-E-Noor University, Tehran
3 Associate Professor, Payam-E-Noor University, Tehran
4 Assistant Professor, Higher Education Planning and Research Center
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to determine the effective factors on distance education technology acceptance among PhD candidates in Higher Education center, Payam-E-Noor University, Iran. This was a descriptive and survey-based study. The sample population of the study consists of 248 PhD candidates out of the statistical society of 1384 students who were selected, using Morgan table, through simple random selection, and answered the questionnaire made by 30 distance education experts. Distance education experts’ viewpoints and Cronbach Alpha (0.84) were used to determine, respectively validity and reliability of data collecting tool. The collected data was analyzed with SPSS and LISREL, using descriptive and inferential statistics techniques. The results indicated that factors had the most influential effect on the technology acceptance, respectively: technological self-sufficiency, technological mastery, usefulness, accessibility and comprehensive supports. Using factor analysis method, the results also showed that the fitness indexes (CFI=0.97), (RMSEA=0.067), (ACFI=0.98) and (NFI=0/98) were appropriate. In other words, these indexes can be used as effective factors in distance education acceptance in Payam-E-Noor University in Iran.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distance education
 • Distance Education Acceptance Model
 • Higher Education
 • Payam-E-Noor University
 1. Al- Ruz, J., Khasawneh, S. (2011). Jordanian pre-service teachers and technology integration: A human resource development approach. Educational Technology & Society, 14(4), 77-87.
 2. Anderson, S. E., & Menninger, R. M. (2007). Pre-service teacher’s abilities, beliefs, and intentions regarding technology integration. Journal of Educational computing Research, 37(2), 151-172.
 3. Asgharzadeh, B. (2007). Introducing to E-Learning. Quarterly Journal Of Research and Planning in Higher Education, 13(1), 113-134. (in Persian).
 4. Asmarkolla, C. (2008). Efficacy of apparent behavior model: Beliefs that contribute to computer usage intention of student teacher and expensed teachers. Computers in Human Behavior, 24(3), 1184-1214.
 5. Asmarkolla, C. (2009). Technology acceptance among student teachers and experienced classroom teachers. Journal of Educational Computing Research, 37(1), 43-82.
 6. Brown, D., & Warschauer, M. (2006). From the university to the elementary classroom: Students’ experiences in learning to integrate technology in instruction. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 599-621.
 7. Dexter, S., & Riedel, E. (2003). Why improving pre-service teacher education technology preparation must go beyond the college walls. Journal of Teacher Education, 54, 340-346.
 8. Ebrahimzadeh, I. (2007). Transformating from traditional university to virtual university: Inovation and change challenges. Journal of Research and Planning in Higher Education, 13(1), 113-134. (in Persian).
 9. Jacobsen, M., Clifford. P., & Freshen, S. (2003). Preparing teachers for technology integration: Creating a culture of inquiry in the context of use. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2(3), 363-388.
 10. Javadi Bora, M. A., Ebrahimzadeh, I., Farajollahi, M., & Sarmadi, M. R. (2011). Designing an effectiveness assessment model for distance education system in Payam Noor University. Journal of Information and Commucation in Educational Sciences, 2(1), 79-98. (in Persian).
 11. Kalantari, K. (2003). Processing and data analysis in social research - economics. Tehran: Sharif Publication. (in Persian).
 12. Keegan, D. (2003). Foundations of Distance Education. London: Rutledge.
 13. Morris, C., Sullivan, T., Poirot, G., & Soloway, E. (2003). No access on use no impact: Snapshot surveys of educational technology in k-12. Journal of research on Technology in Education, 36(1), 15-27.
 14. 14. Najafi, H. (2012). The role of ICT in transforming teaching - learning process. Journal of Peyk-E-Noor, 9(1), 51-59. (in Persian).
 15. Najafi, H. (2013a). Pedagogical foundations of distance education, and its theories. Journal of Planning Curriculum , 9(2), 32-41. (in Persian).
 16. Najafi, H. (2013b). The role of distance education university system on human resource development in Payam-E-Noor university and presnting a model for it. Payam-E-Noor University,Tehran, Ph.D Thesis. (in Persian).
 17. Rezayie Rad, M. (2007). Identify the success factors in e-learning programs in higher education. Journal of Curriculum, 9(6), 105-116. (in Persian).
 18. Seyeed Naghavi, M. (2007). Attitude of teachers and students in e-learning: A survey on e-learning in universities. Journal of Research and Planning in Higher Education, 13(1), 157-176. (in Persian).
 19. Sharif Advanced Information and Communication Centre. (2004). User generated content Danshstan mail message light (Edit 100). Tehran: Payam Noor University. (in Persian).
 20. Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003). Factors affecting technology uses in schools: An ecological perspective. American Educated Educational Research Journal, 40(4), 807-840.