بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشگاه پیام نور واحد اردبیل

3 کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه دبیران در مورد موانع‌ بهره‌گیری از فن‌آوری ‌اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری بوده است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه معلمان مقطع متوسطه ناحیه دو استان قم، در سال تحصیلی 92 -1391 به تعداد 660 نفر می‌باشد. از میان آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش نامه محقق‌ساخته، شامل 42 سؤال می‌باشد. به منظور تعیین روایی از نظرات استادان و کارشناسان آموزش و پرورش استفاده گردید. میزان پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS معادل 86/0 حاصل گردید. جهت تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش و شناسایی موانع از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده‌است. یافته‌های تحقیق نشان داد که موانع بهره‌گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری شامل شش عامل، ضعف زیرساخت فیزیکی، ضعف زیرساخت مدیریتی، ضعف خدمات پشتیبانی معلمان، عدم آمادگی شناختی معلمان، عدم تربیت معلمان برای تدریس در الگوی نوین تدریس، و عدم برنامه‌ریزی درسی فن‌آورانه و آمادگی فرهنگی معلمان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Barriers to Applying ICT in Teaching and Learning Process from the Viewpoints of the Qom’s 2nd Area Teachers

نویسندگان [English]

 • Mehran Farjollahi 1
 • Mehdi Moeini Kia 2
 • Reza Abbasi 3
1 Associate Professor, Payam-E-Noor, South Tehran Branch
2 Assistant Professor, Payam-E-Noor, Ardebil Branch
3 M. A. of Educational Planning, Payam-E-Noor, South Tehran Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the viewpoints of teachers on barriers to applying information and communications technology in the process of teaching and learning. With respect to the purpose, this research was applied, and its method of performing was descriptive-survey. By means of simple random sampling method, and using the Cochrane formula, 240 people were selected as the sample. The data collecting tool was the researcher-made questionnaire consisting of 42 questions. The opinions of education experts were used to determine the validity. Via Cronbach Alpha and using the SPSS software, the reliability of the questionnaire has equaled 0.86. In order to analyze the questions of the research and indentify barriers, exploratory factor analysis method has been used. The research results indicated that the barriers to applying ICT in teaching and learning process involve six factors: Physical infrastructure weakness, managerial infrastructure weakness, weakness of support services for teachers, lack of teachers’ cognitive preparation, lack of training for teachers to teach the new model of teaching, and lack of technical lesson planning and teachers’ cultural readiness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • information and communications technology
 • Teaching Process
 • learning
 • teachers
 • Barriers to Applying
 1. Abdollahimehr, H. (2001). Barriers to the use of technology in the process of teaching - learning. Unpublished Master Thesis, Islamic Azad University of Tehran. (in Persian).
 2. Adeyemi, T. O., & Olaleye, F. O. (2010). Information communication and technology (ICT) for the effective management of secondary schools for sustainable development in Ekiti State, Nigeria. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 5(2), 106-113.
 3. Attaran, M. (2002). Globalization, information technology and education. Tehran: Aftab-e Mehr. (in Persian).
 4. Afzal Nia, M. (2008). Introduction to design and centers of learning materials. Tehran: Samt. (in Persian).
 5. Azizi, F. (2006). Understand  information  literacy. Nema Electronic Magazine, 5(4), 1-4. (in Persian).
 6. Brewer, A. W. (2003). The online learning (translated by Farideh Mashayekh. and Abbas Bazargan). Tehran: Agah. (in Persian).
 7. Capper, J. (2001). E-Learning growth and promise for the developing world. TechKnowLogia, 2(2), 7-10. Retrieved 2011 from http://www. techknowlogia.org.
 8. Clark, J. H. (2000). Patterns of thinking intergrading learning skills in content teaching.Boston: Allyn & Bacon.
 9. Drent, M., & Meelissen, M. (2007). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT innovatively?. Retrieved from www.elsevier. com/locate/compedu
 10. Kalantari, Kh. (2008). Processing and data analysis in social research - economic. Tehran: Consulting Engineers. (in Persian).
 11. Kinelev, V. (2000). Information technologies in educational innovation for development: Interfacing global and indigenous knowledge. Paper presented at the 6th Annual UNESCO ACEID interaction conference, Bangkok.
 12. Masteri-e Farahani, F. (2012). Barriers to use of information and communication technology in learning. Strategies Education, 5(1), 15-21.
 13. Mehrmohammdi, M., et al. (2009). Curriculum:Theories, Approaches and Perspectives. Tehran: Samt. (in Persian).
 14. MoosaPoor, N., & Keramati, E. (2006). Barriers to implementation of innovative educational innovation. Teaching methods, participatory teaching method. Tehran: National Conference. (in Persian).
 15. Noroozi, M., Zandi, F., & Moosaymadany, F. (2008). Ranking methods using information technology in teaching - learning process in schools. Educational Innovations , (26)7, 9-34. (in Persian).
 16. Pelgrum, W. G., & Anderson, R. E. (2001). ICT and the emerging paradigm for lifelong learning. Amsterdam: IEA.
 17. Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazy, E. (2006). Research methods in the behavioral sciences. Tehran: Agah. (in Persian).
 18. Sohrabi, M. (2004).  Barriers to the use of e-learning in teaching – learning  process in terms of secondary school teachers in Tehran. Unpublished Master  Thesis, Islamic Azad University, Science and Research. (in Persian).
 19. Toprakei, E. (2006). Obstacles at integration of school in to information and communication technologies by taking into consideration the opinions of the teachers and principles of primary and secondary schools in Turkey. Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9(1). University of South Queensland. Retrieved from www.usq.edu.au
 20. Valdez, G. (2005). Technology: A catalysr for teaching and learning in the classroom, north central regional educational laboratory. Retrieved from http://www.ncrel.org
 21. Whittaker, B. (1999). What went wrong? Unsuccessful information technology projects. Information Management & Computer Security, 7(1), 23-29.