بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی، گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رشد و توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه و عجین شدن آن با زندگی مردم، موجب تبدیل شدن جامعه به جامعه‌ای الکترونیک شده است. کشور ما نیز برای این که بتواند، همگام با جامعه الکترونیک گام بردارد، باید به مقوله آموزش شهروند الکترونیک بیش از پیش توجه کند و در این میان، نظام آموزشی و برنامه‌درسی نقش کلیدی بر عهده می‌گیرند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری ششم دبستان بود. این پژوهش، از نوع مطالعات کاربردی و با روش کمی و از نوع تحلیل محتوا بود و واحد تحلیل جمله و تصویر انتخاب شد. سیاهه جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش استاندارد مهارتی و آموزشی شهروند الکترونیک گروه برنامه‌ریزی درسی فن‌آوری اطلاعات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بود. این استاندارد از 3 مؤلفه اصلی: الف) دانش و مهارت‌های رایانه‌ای پایه، ب) دانش و مهارت جست‌وجوی اطلاعات و ج) مشارکت الکترونیکی و شهروندی تشکیل شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و جدول) استفاده شد. نتایج نشان داد که 05/80% کل جملات و تصاویر کتاب مربوط به دانش و مهارت‌های رایانه‌ای پایه و 22/10% مربوط به دانش و مهارت جست‌وجوی اطلاعات است. هم‌چنین، در این کتاب به مؤلفه مشارکت الکترونیکی و شهروندی پرداخته نشده و جمله یا تصویری به این مؤلفه اختصاص داده نشده است. مؤلفه‌های غیرمرتبط نیز 73/9% کل جملات و تصاویر را در این کتاب به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring E-Citizen Status in the Book Kar and Fanavari for the Sixth Grade

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Mohammadjani 1
 • Esmaeil Zaraii Zavaraki 2
 • Farkhondeh Mofidi 3
1 M. A. of Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University
2 Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University
3 Full Professor, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The development of information and communication technology in society, which is blended in people’s everyday lives, has changed the society to electronic society. In order to go hand in hand with E-society, our country should pay special attention to E-citizen education issue in which educational and curriculum system has a key role. The present study was to explore E-citizen status in the book Kar and Fanavari (work and technology) for the sixth grade. The study was of applied nature, using quantitative method and content analysis. The analysis units were sentences and images. The measurement tool applied was E-citizen’s skill and education standard for the IT curriculum development of the state technical and vocational training organization. The standard consists of three main components: a) basic computer knowledge and skills, b) data searching knowledge and skills, and c) E-participation and citizenship. Descriptive statistics (frequency, frequency percentage and tables) was applied to analyze the data. The results revealed that 80.05% of all the sentences and images of the book are related to basic computer knowledge and skills, and 10.22% are related to the data searching knowledge and skills. The book does not contribute to the E-participation and citizenship component and there is no such sentence or image as related to it. Besides, 9.73% of the sentences and images of the book are allocated to irrelevant components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-Citizen
 • The Book Kar and Fanavari
 • sixth grade
 • Content Analysis
 1. Byabangard, E. (2007). Research methods in psychology and educational sciences. Doran. (in Persian).
 2. Carnoy, M. (1999). Globalization and education reform. UNESCO, Paris.
 3. Eizediyazdanabadi, A., & Mirzaei, M. (2010). Infrastructure and  requirements for electronic citizenship education in secondary schools in Tehran. Review Quarterly Journal of Journal of Humanities of Imam Hossein University, 18(80),107-132. (in Persian).
 4. Esmaeili, M., & Doorandish, A. R. (2012). Sixth grade teacher Kar va Fanavari book. Textbook Printing and Publishing companies of Iran. (in Persian).
 5. GHaedi, Y. (2006). Education of future citizens. Review Quarterly Journal of Educational Innovations, 5(175),183-210. (in Persian).
 6. Hung, L. Ch., & Feng, L. E. Z. (2010). Analysis of elementary school ICT textbooks in Taiwan and the importance of content about computer virus. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 762–766.
 7. Jalali, A. (2006). Electronic Village. Tehran: Publications of Science and Technology of Iran. (in Persian).
 8. Juan-Gabriel, C. N., Jose, R. C. P., & Jose, L. M. C. (2012). E-government and citizen’s engagement with local affairs through e-websites: The case of Spanish municipalities. International Journal of Information Management, 32, 469–478.
 9. McCroklin, J. H. (1965). Building Citizenship. Printed in the United States of America: Allyn and Bacon.
 10. McDonald, D. G. (1999). Implementation of programs of deliberation and civic education to counter erosional effects of civic apathy upon liberal-democratic polities. Unpublished Master of Thesis. University of Western Ontorio.
 11. Moeiri, M. (2000). Education issues of Iran. Publications of Amirkabir. (in Persian).
 12. Oliver, O. (2007). The Role of ICT in high education for the 21 Century: ICT as a change agent for education. Cowan University.
 13. Parker, G. (2000). Citizenship, contingency and countryside. rights, culture, land and the environment. London and New York: Routledge.
 14. Poorasghary, H. (2012). The evolution of the concept of civil society in the context of primary school textbooks based on Oxfam's view. Unpublished master's thesis, Allameh Tabatabaii University. (in Persian).
 15. Sanayeii, A., & Turkestani, M. (2007). E-citizenship training, a prerequisite for the successful implementation of e-city. First International Conference of Electronic City. Jahad-e daneshgahi of Tehran University. (in Persian).
 16. Sarrafizadeh, A. (2007). Information technology in Organization. Tehran: Publications of Mir. (in Persian).
 17. Shahtalabi, B., Gholizadeh, A., Sharifi, S. (2010). Components of citizenship education for school students, emphasizing the religious sphere and e-citizen. Review Quarterly Journal of Educational Sciences, 10, 157-178. (in Persian).
 18. Shoraye Aali Amozesh va Pavaresh. (2000). Retrieved from www.mprog.ir/adrs-tell-all-asp.73k. (in Persian).
 19. Soudien, C. (2001). Education Equity and Transformation. 10th World Congress of WCCES. Cape Town University, Southern African.
 20. Youniss, J., Mc Lelan, J., & Miranda, T. (2002).  Civic identity (Translated  by Mohammadreza Hasanzadeh). Review Quarterly Journal of Social Science Education of Roshd, 20 & 21, 28-35.
 21. Vazy, P. (1990). Training for the Future (Translated  by Center for Education Research of Organization for Research and Planning of the Ministry of Education). (in Persian).