نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان انگلیسی و ریاضی دانش‌آموزان است. این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه پژوهش، دانش‌آموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهر تهران بودند. 87 نفر از دانش‌آموزان، به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم شدند. ابزار تحقیق، آزمون زبان محقق‌ساخته، آزمون ریاضی و پرسش‌نامه انگیزه پیشرفت ریاضی بوده است. روش آماری استفاده شده، تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه بلوکی بود. یافته‌ها نشان داد که روش مبتنی بر بازی رایانه‌ای (بازی دایمنشن برای تدریس مباحث معادله و محورهای مختصات)، با توجه به پیشینه ریاضی و زبان، باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می‌گردد. پیشینه زبان در تأثیر بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه گرایشی، اثر ندارد. روش مبتنی بر بازی رایانه‌ای با توجه به پیشینه ریاضی باعث افزایش انگیزه گرایشی می‌گردد. پیشینه زبان در تأثیر بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه اجتنابی اثر ندارد. روش مبتنی بر بازی رایانه‌ای با توجه به پیشینه ریاضی باعث افزایش انگیزه اجتنابی می‌گردد. روش مبتنی بر بازی ر ایانه‌ای با توجه به پیشینه ریاضی و زبان باعث ایجاد نگرش مثبت ریاضی می‌گردد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت، با اهمیت دادن به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی و هم‌چنین استفاده از بازی‌های رایانه‌ای آموزشی ریاضی می‌توان، موجب افزایش پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Dimension Computer Game on Motivation Achievement and Mathematical Achievement in Relation to Students’ Background Knowledge of English and Mathematics

نویسندگان [English]

 • Bahram Saleh Sedghpour 1
 • Fatemeh Gholamrezaei 2
1 Assistant Professor, Shahid Rajaei University
2 M. A. of Educational Psychology
چکیده [English]

This paper aims to investigate the role of dimension computer game in students’ achievement motivation as well as their mathematics achievement in relation to their background knowledge of English and mathematics. This study was a kind of quasi experimental research with pre-test and post-test with a control group. The statistical population included boy students in grade two of secondary school in Tehran city. Through cluster random sampling method, 87 have been selected and divided into two control and test groups. The research tools were researcher-made English test, mathematics test and mathematics achievement motivation questionnaire. The statistical method was block multiple variance analysis. The research results indicated that the computer game based method (dimension game for teaching equation and coordinate axes) with media of English and mathematics background knowledge can increase academic achievement. English background had no influence on the effect of dimension computer game on tendency motive. Computer game with medium of mathematics background knowledge can increase tendency motive. English background did not have any influence on the effect of dimension computer game on preventive motive either. Computer game with the medium of mathematics background knowledge, too, can increase preventive motive. Computer game based method with media of English and mathematics background knowledge can result in positive attitude towards mathematics. Therefore, we can conclude that emphasis on English and mathematics background knowledge as well as using educational computer games can lead to students’ academic achievement and mathematics achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • English Background Knowledge
 • Mathematics Background Knowledge
 • Computer Games
 • Mathematics Achievement Motivation
 • Mathematics achievement
 1. Akbari Sholdarei, F., Ghasempour Moghadam, H. & Alizade, F. (2009). New methods of teaching-learning and their implimentation in instruction. Tehran: Fartab Pub. (in Perisan)
 2. Aminifar, E., & Saleh Sedghpour, B. (2010). Development and validation of mathematics achievement motivation questionnaire. Research in Educational Systems, 10(4), 97-110. (in Perisan).
 3. Becker, K. (2007). Digital games once removed: Teaching teachers. British Journal of Education Technology, 38(3), 478-488.
 4. Biabangard, E. (2009). Educational Psychology. Tehran: Virayesh Pub. (in Persian).
 5. Bloom, B. S. (1995). Human characteristics and school learning. (Translated by Ali Akbar Seif). Tehran: Iran University Press. (in Persian).
 6. Clarke, T., Ayres, P., & Sweller, J. (2005). The impact of sequencing and prior knowledge on learning mathematics through spreadsheet applications. ETR&D, 53(3), 15–24.
 7. Dabir, M., Mehdipour, F. & Yasemi Nejad, P. (2008). The Survey of relationship between locus of control and students academic achievements of Tehran. Islamic Azad University Marvdasht Branch. (in Persian)
 8. Delavar, A., Ghorbani, M., Borjali, A., & Asadzadeh, H. (2010). The Survey of Factors of Motivation and Attitude Influences in Prediction of Math Achievement for Editing Structural Equation Modeling. Research in Educational Systems. 9(4), 9-26. (in Persian).
 9. Delavar, A. (2009). Theoritical and practical research fundamentals in human sciences. Tehran: Roshd Pub. (in Persian).
 10. Delos, J. (2001). Instruction for 21st century. (Translated by Eftekharzadeh, F). Tehran: Abed Pub. (in Persian).
 11. Elliot, A. J. (2006). The hierarchical model of approach avoidance motivation. Springer Science and Business Media, Inc.
 12. Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1997). Educational Psychology (Translated by Lotfabadi, H., Khoynejad, G., Tahourian, J., Nazarinejad, H., & Monshitousi, M.). Mashhad: Jahad Daneshgahi Pub (in Persian).
 13. Gunter, B. (2004). The influence of computer and video games on children (Translated by PourAbedini, H.). Tehran: Roshd Pub. (in Persian).
 14. Heidari, G., Modanlou, Y., Niaz Azari , M. , & Jafari , A. (2010). The comparison between software instruction effect and traditional instraction effect on student enlgish achievement. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(1), 103-115. (in Persian)
 15. Hormozi, M. (2007). The role of pre-knowledge and indviduals features in academic achievement in Payam-e-Nour University students. The Journal of Education and Psychology, 8(2), 1-26. (in Persian).
 16. Jalali Keshavarz, M. (2009). Computer games effect on anxiety social skills, students achievement in 5th Grade. Unpublished Master's Thesis, Tehran. (in Persian).
 17. Kabiri, M. (2009). The implementation of structural equation modeling for construct validity: The survey of convergent and diffrencial validity on mathematical attitude scale. The Journal of Psychological Researches, 24(3-4), 9-23. (in Persian).
 18. Karimi, H. (2010). The comparison of computer and traditional instruction on math attitude and academic achievement in Zanjan. Unpublished master's thesis. Tehran University. Tehran. (in Persian).
 19. Karimi, Y. (2009). Educational Psychology. Tehran: Arasbaran Pub. (in Persian).
 20. Kebritchi, M. (2008). Effect of game on mathematics achievement and class motivation. University of central florida, Orlando, Florida.
 21. Kebritchi, M., & Hirumi, A., & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics computer games on mathematics achievement and class motivation.Computers & Education, 55(2), 427-443.
 22. Khodapanahi, M. K. (2008). Motivation and Emotion. Tehran: Samt Pub. (in Persian).
 23. Kiamanesh, A., & Pourasghar, N. (2006). The role of math self concept, math motivation, math pervious achievement and sex on math achievement. The Journal of Education and Psychology, Shahid Chamran University, 13(2), 77-94. (in Persian).
 24. Leng Eow, Y., Wan Ali, W., Rosnaini, M., & Baki, R. (2009). Form one students engagement with computer games and its effect on their academic achievement in a Malaysian secondary school. Computers & Education, 53(4), 1082-1091.
 25. Moenikia, M., & Zahed-Babelan, A. (2010). A study of simple and multiple relations between mathematics attitude, academic motivation and intelligence quotient with mathematics achievement.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1537-1542.
 26. Pahlevan Sadegh, A., Farzad, V., & Naderi, E. (2005). the relationship between math achievement of Iranian Students contributed in TIMMS 2003 with individuals and familiars variables. Advances In Cognitive Sciences, 28(4), 14-21. (in Persian).
 27. Rio, J. M. (2009). Motivation and Emotion (Translated by Seyedmohammadi, Y.). Tehran: Virayesh Pub. (in Persian).
 28. Saleh Sedghpour, B. (2008). The influence of the kind of practice arrangement, feedback and self speech on motorskills learning. Unpublished doctoral dissertation. Allameh Tabatabaie University. Tehran. (in Persian).
 29. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2009). Research Methods in Behaivioral Sciences. Tehran: Agah Pub. (in Persian).
 30. Sayadifar, S. (2003). The influence of computer game on children and adolescence. Journal of Informatic.1(2).
 31. Schultz, D. P. (2010). The Theories of Personality (Translated by Seyedmohammadi, Y.). Tehran: Virayesh Pub. (in Persian).
 32. Seif, A. (2002). Modern Education Psychology. Tehran: Agah Pub. (in Persian).
 33. Seif, A. (2009). Modern Education Psychology. Tehran: Doran Pub. (in Persian).
 34. Seif, A. (2010). Assesing process and product of learning old and new methods. Doran Pub.Tehran (in Persian).
 35. Shapiro, A. M. (2004). How including prior knowledge as a subject variable may change outcomes of learning research. American Educational Research, 41, 159-189.
 36. Slavin, R. E. (2008). Educational Psychology (Trasnlated by Mohammadi, Y). Doran Pub. Tehran. (in Persian).
 37. Velayati, E., & Mousaramezani, F. (2010). Game for learning and learning with game. 2nd Congress of Modern Methods of Instruction, Teacher  Training Shahid Rajaee University, Tehran. (in Persian).
 38. 38. Wittwer, J., & Senkbeills, M. (2008). Is students’ computer use at home related to their mathematical performance at school? Computers & Education, 50(4), 1558-1571.
 39. Wood, S. L., & Lynch, J. G. (2002). Prior knowledge and complacency In new product learning. Consumer Research, 29, 416-426.
 40. Zadehdabagh, H. (2010). The Influence of Instructional Computer Game on Math Motivation and Academic Achievement. Unpublished master's thesis, Teacher Training of Shahid Rajaee University, Tehran. (in Persian).
 41. Zoufan, S. (2004). New technologies implementation in instruction. Tehran: Samt Pub. (in Persian).