مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام

2 دانش آموخته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

چکیده

این پژوهش، با استفاده از یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و با هدف بررسی و مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری مباحث بهداشت فردی و عمومی دانش‌آموزان دوره‌ ابتدایی شهرستان ایلام در سال 1391 صورت گرفته است. به این منظور، از یک مدرسه ابتدایی پسرانه، سه کلاس انتخاب و با رعایت اصل انتساب تصادفی، هر کلاس در یکی از گروه‌های سه‌گانه شامل آموزش با استفاده از چند‌رسانه‌ای دیجیتال و نقشه‌های مفهومی ساده،  نقشه‌های مفهومی استدلالی و روش رایج (سخنرانی، بحث و پرسش و پاسخ) جای داده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تجزیه و تحلیل یک‌طرفه واریانس و آزمون تعقیبی حداقل اختلاف تفاوت معنادار (LSD‌)‌ استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان می‌داد که بین میزان یادگیری مباحث بهداشت فردی و بهداشت عمومی دانش‌آموزان سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد و میزان ضریب اتا نشان ‌داد که نوع روش آموزشی، 6 درصد واریانس ‌میزان یادگیر‌ی و 9 درصد واریانس میزان یادداری را تبیین می‌نماید. هم‌چنین، نتایج آزمون LSD نشان می‌داد که ترکیب آموزش با استفاده از چند‌رسانه‌ای دیجیتال و روش نقشه‌های مفهومی ساده از دو روش دیگر در افزایش سطح دانش سلامت دانش‌آموزان مؤثر‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effects of Three Blended Learning Scenarios in Promoting Health Knowledge Level among Elementary Students

نویسندگان [English]

 • Hossein Mahdizadeh 1
 • Roghieh Fathi 2
1 Assistant Professor, Ilam University
2 M. A. Graduated of Educational Technology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

This study has been conducted in a quasi-experimental design with pre-test post-test approach to compare the effects of three blended learning scenarios in promoting health information and knowledge among elementary students of Ilam in 2013. To do so, three classes were selected randomly in one of the male elementary schools and each class was randomly assigned to one of the three groups: teaching with use of digital multimedia and simple conceptual maps, complex conceptual maps, and the popular method (lecture, discussion, and question and answer). One way analysis of Variance and LSD test were used for data analysis. The results of the study indicated that there was a significant difference between learning levels of health information and knowledge of the three groups, and Eta coefficient revealed that the type of teaching method accounts for 6 percent of learning variance and 9 percent of knowledge variance. Besides, LSD test results revealed that blending teaching methods using digital multimedia and simple conceptual maps proved to be more effective than the other two methods in increasing students’ level  of health knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Teaching
 • Blended Teaching
 • Simple Conceptual Maps
 • Complex Conceptual Maps
 • Digital Multimedia
 1. Abasi, J., Mirzaee, R., & Hatami, J. (2008). Using concept mapping in teaching 10th grade chemistry. Journal of Education, 25(1(97)), 29-52. (in Persian).
 2. ­­Ansari Hadipur, H., Ansari Hadipur, M., Moslemi, F., & Babaee, M. (2010). Teaching biochemistry to the students of medical science using web-based blended learning methods. Journal of Teaching Pezhvak (special issue of abstracts presented to the forth national conference on electronic learning in medicine). (in Persian).
 3. Bozorgzad, P., Sarhangy, F., Moein, M., Ebadi, A., Saeadat Amoli, B., & Razmjuee, N. (2010). Comparing of visual concept map (painting) and face to face method to educate asthmatic children in using spray. Iranian Journal of Nursing Research, 5(16), 53-60. (in Persian).
 4. Chen, Sh. L., Liang, T., Lee M. L., & Liao, I. Ch. (2010). Effects of concept map teaching on students’ critical thinking and approach to learning and studying. Journal of Nursing Education, 50(8), 466-469.
 5. Delshad, P., Mehdizadeh, H., & Eslampanah, M. (2011). The effect of using computer conceptual maps in increasing learning, recalling and educational progress motivation among students. Journal of Communication and Information Technology in Educational Sciences, 2(2), 116-136. (in Persian).
 6. Farhadi, R. (2004). E-learning: A new paradigm at information age. Information Sciences & Technology, 21(1(45)), 49-66. (in Persian).
 7. Haidari, Gh., madanlu, R., NiazAzari, M., Jaefari Galucheh, A. (2010). The comparison of effect of teaching English through educational software and conventional approaches on education achievement of students. Journal of Communication and Information Technology in Educational Sciences, 1(1),  92-115. (in Persian).
 8. Hatami, J., Abdollahmirzaee, R., & Abasi, J. (2009). A study on the improvement of chemistry concepts  with help of concept map. Journal of Technology of Education, 3(4(12)), 281-296. (in Persian)
 9. Helmseresht, P., & Delpeshe, E. (2001). Public care,  a review on health care principles from perspective of health policies and programs, standards and principles of social and individnal health care on first aids. Tehran: Chehr. (in Persian)
 10. Iofciu, F., Miron, C., & Antohe, S. (2011).­ Graphic organizer for constructivist approach of advanced science concepts. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15,  148-152.
 11. Mede, E. (2010). The effects of instruction of graphic organizers in terms of student's attitudes towards reading in English. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 322-325.
 12. Mehdizadeh, H., Faizy, F., & Eslampanah, M. (2011). Teaching reading through "Letter – Syllable –Word" method using multimedia in comparison with the conventional method (using board and tablet). Journal of Communication and Information Technology in Educational Sciences, 1(3), 145-163. (in Persian)
 13. Mesr Abadi, J., Hosseini Nasab, D., Fathi Azar, E., & Moghadam, M. (2009). The impact of designing concept maps and learning styles on biology learning, retention and problem solving skills. Foundations of Education, 10(3), 141-162. (in Persian)
 14. Moradi Mokhles, H., Malekian, F., Mehdizadeh, H., Heidari, J., & Namdari Pejman, M. (2010). Computer  concepts learning with  creative drama in a blended learning environment. Proceeding of Abstracts Presented to Fifth National Conference and Second International Conference on E-Learning and Education. (in Persian)
 15. Rahmani, A., Mohajjel Aghdam, A., Fathi Azar, E., & Abdullahzadeh, F. (2007). Comparing the effects of concept mapping and blended learning method on nursing students' learning in nursing process course in tabriz university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education, 7(1), 41-49. (in Persian)
 16. Razavi, A. (2007). Innovative issues on educational technology. Ahvaz: Shahid Chamran University. (in Persian)
 17. Rokh Afrooz, D., Sayadi, N., Hakim, A. (2010). The study of awareness of board members in Jendishapur Medical university on assimilated e-learning. Horizons of Medical Education Development, 4(1), 5-10. (in Persian)
 18. Saeedpur, M., Amir Temuri, M. H., & Zolfaghari, M. (2010). The comparison of critical thinking skill among students enjoyed the blended and conventional learning methods in Nursing and midwifery colleges of Tehran medical science university. Journal of Education Pezhvak (special issue of abstracts presented to forth national conference on e-learning in medical). (in Persian)
 19. Saffarian, S., Fallah, V., & Mirhosseini, H. (2010). Comparing the effect of educational softwares with conventional method on learning mathematics. Journal of Communication and Information Technology in Educational Sciences. 1(2), 21-26. (in Persian).
 20. Schaal, S. (2010). Cognitive and motivational effects of digital concept maps in pre-service science teacher training. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 640-647.
 21. Seraji, A., Habibollahi, P., Vahdati, S., & Aela, A. R. (2010). Comparative study of conventional and new educational methods. Journal of Education Pezhvak (special of abstracts presented to forth national conference on e-learning in medical). (in Persian).
 22. Seyed Nazarlu, T., Tabasi, Z. (2010). The effect of blended learning on Higher education. Journal of Education Pezhvak (special issue of abstracts presented to forth national conference on e-learning in medical). (in Persian).
 23. Shaw, Sh., Nihalani, P., Mayrath, M., & Robinson, D. H. (2012). Graphic  organizers or graphic overviews? Presentation order effects With computer-based text. Educational Technology Research and Development, 60(5), 807-820.
 24. Sharifnia, H., Hojati, H., & Sharifnia, M. (2011). The role of pre primary school education on health awareness of first grade students. 9(2(31)), 89-96. (in Persian).
 25. Sherman, J., & Muehlhoff, E. (2007). Developing a nutrition and health education program for primary schools in Zambia. J NutrEduc Behave, 39, pp. 335-342.
 26. Singh, M. (2009). The art, science and philosophy of child care. Indian J Pediatr, 76(2), 171-6.
 27. Vacek, J. E. (2009). Using a conceptual approach with a concept map of psychosis as an exemplar to promote critical thinking. Journal of Nursing Education, 48, 49-53.
 28. Wheeler, L. A., & Collins, S. K. (2003). The influence of concept mapping on critical thinking in baccalaureate nursing students. Journal of Professional Nursing, 19, 339-346.
 29. Zaraee Zavareki, E., & Jaefar Khani, F. (2009). Instructional Multimedia and their role on special education. Journal of Exceptional Education, 98&99, 22-30. (in Persian).
 30. Zolfaghari, M., Negarandeh, K., & Ahmadi, F. (2010). The evaluation of a blended e-learning program for nursing and midwifery students in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 10(4(28)), 398-409 (in Persian).