تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف سنجش تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) به روش شبه تجربی در قالب طرح دو گروهی (آزمایش و کنترل) با پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان پایه دوم دبستان‌های شهر اصفهان به تعداد 26572 نفر، تشکیل می‌دهد. که از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، ابتدا دو مدرسه دخترانه و پسرانه انتخاب شد. سپس از بین کلاس‌های دوم موجود در هر مدرسه دو کلاس در قالب یک گروه آزمایش و یک گروه گواه (جمعاً 78 نفر) انتخاب شدند. پس از اجرای پیش‌آزمون، دو گروه آزمایش (دختر و پسر) به مدت 5 هفته تحت آموزش با استفاده از مولتی مدیای آموزش فرهنگ شهروندی قرار گرفتند، سپس از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس‌آزمون به‌عمل آمد. ابزارگردآوری اطلاعات، آزمون محقق‌ساخته ترکیبی در 5 حیطه هویت ملی، آموزه‌های دینی و مذهبی، آشنایی با قانون و مقررات، رفتار و روابط اجتماعی و حفظ محیط زیست بوده است که روایی آن تأیید شد و پایایی آن با استفاده از روش دو نیمه‌سازی، معادل 85/0 بر‌آورد گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد، بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون شرکت‌کنندگان در کلیه ابعاد، آموزش تفاوت وجود دارد. هم‌چنین، نتایج حاکی از آن بود که تأثیر آموزش‌های شهروندی مبتنی بر نرم‌افزار چند‌رسانه‌ای برگروه پسران بیشتر از دختران بوده است، این آموزش‌ها بیشترین تأثیر را در بعد حفظ محیط زیست وکم‌ترین تأثیر را در بعد آموزه‌های دینی و مذهبی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Citizenship Education on Increasing Citizenship Awareness of Eight-Year-Old Children in Isfahan (with Emphasis on Multimedia Software)

نویسندگان [English]

 • Badri Shahtalebi 1
 • Akram Ghapanchi 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
2 Islamic Azad University, Khorasgan Branch
چکیده [English]

The aim of the present research was to investigate the effect of multimedia software-based citizenship education on increasing citizenship awareness of eight-year-old children in Isfahan city using semi-empirical method with two testing and control groups and with pretest and posttest. The statistical population of the study was a total of 26572 grade-two male and female primary students of Isfahan city among which two boys’ and girls’ schools were chosen by random cluster sampling method. Then, two classes were chosen among grade-two classes in each school as a test group and a control group (78 people). Having been pretested, both groups (boys and girls) were taught multimedia software-based citizenship education for five weeks. Then, both were given a posttest. The data collecting tool was a combitional researcher made test covering five fields including national identity, religious teachings, familiarity with rules and regulations, social relations and behavior and protecting environment, whose validity was verified and whose reliability, using split-half method, was estimated 0/85. The research findings showed that there was a difference between pretest and posttest scores of the participants in all aspects of the training. The results also indicated that multimedia software- based citizenship education had more effects on boys than girls. In addition, the highest influence was on protecting environment and the lowest influence was on religious teachings. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizenship Education
 • National Identity Effectiveness and Software
 • Religious Teachings
 • Familiarity with Rules and Regulations
 • Social Relations and Behavior
 • Protecting Environment
 1. Aliya, S. K. (2005) The role of computer games in the development of theoretical analysis, flexibility and reflective thinking in children: A longitudinal study. International of Psychophysiology,45(1-2), 149.
 2. Ashtiyani, M., Fathi, K., & Yamani Doozi Sorkhabi, M. (2006). Values ​​of citizenship in the curriculum to teach in secondary schools. Journal of Educational Innovations, 5(17), 92 –67. (in Persian).
 3. Atashpour, S. H., Amiri, R., & Amiri, S. (2008). Principles and practice of citizenship education. (First Edition). Isfahan: Farzanegan Zayandehrood. (in Persian).
 4. Birzea, C. (2000). Education for democratic citizenship: A life long learning perspective. Council of Europe Publication, Strasbourg.
 5. Boyle, T. (1997). Design for Multimedia Learning. London: Prentice Hall.
 6. Combs, C. (2001). A conceptual framework toward a democratic citizenship curricuium, and its implication for education drama. Unpublished Master of Education Thesis. University of Monitoba.
 7. Esmaeeli, R., & Ghasemi, V. (2001). Citizenship education as a central requirement of citizens in Isfahan. Review of Citizen Culture Development Conference Proceedings. Isfahan: Moheban. 115 – 117. (in Persian).
 8. Fathi Vajargah, K., & Vahedchokadeh, S. (2009). CitizenshipeducationinIran. Tehran: Ayizh. (in Persian).
 9. Fathi Vajargah, K. (2005). Citizenship Education. Tehran: Fakher Press.
 10. Fenrich, P. (1997). Ractical guidelines for creating instructional multimedia applications fortworth. Dryden press.
 11. Gholtash, A. (2009).Review of approaches to citizenship education in the primary school curriculum in Iran and citizenship education curriculum design. Thesis in the field of curriculum development, Islamic Azad University, Khorasgan Branch. (in Persian).
 12. Grossman, D. (2000). The global and the local in partnership: Innovative approaches to citizenship education. Paper Presented at the Sixth Unesco – Aceid International.
 13. Janoski, T. (1998). Citizenship and civil society. Cambridge University Press.
 14. Kazemi, A. (2010). Citizenship: From principles to practice. Proceeding of citizenship, Publications of Cultural Organization of the Municipality of Isfahan. (in Persian).
 15. Lotfabadi, H. (2006). National and global citizenship education with strengthening the identity and value systems of students. Journal of Educational Innovations, 5(17), 25-32. (in Persian).
 16. Narimani, M. (2010). Study of basic principles and components of citizenship education in Islamic teachings. Master's thesis papers  of  Educational Management. Isfahan University. (in Persian).
 17. 17. Papert, S. (1993). The childrens machine: Rethinking school in the age of the computers. New York: Basic Books.
 18. Parker, G. (2000). Citizenship, contingency and countryside: Rights, culture, land and the enviroment. London and NewYork: Routledge.
 19. Philips, R. (1997). The developer‘s hand book to interactive multimedia: A practical guide for educational application. London: Kogan page.
 20. Portella,  E. (2003). Indicutions  of  the  knowledge  Society. London: Sage  publication.
 21. Rabani, A., Ghasemi, V., & Kiyanpoor,  M. (2007). Principles of citizenship education. (First Edition). Isfahan: Isfahan Municipality Organization for Culture and entertainment publications. (in Persian).
 22. Razavi, S. (2007). Modern Topics in Educational Technology. Shahid Chamran University, Ahvaz. (in Persian).
 23. Reddi, U. V., & Mishra, S. (2003). Educational multimedia: A handbook for teacher – developers. New Delhi: CEMCA
 24. Shahtalebi, B., Sharifi, S., & Gholizadeh, A. (2011). Determining the content and effectiveness of citizenship education at school. Isfahan:  Leisure and Cultural Organization Municipality and Planning Department. (in Persian).
 25. Sharafi, M., & Taherpoor, M. (2008). The role of educational institutions in citizenship education. Journal of Culture Engineering, (15), 49-37. (in Persian).
 26. Sharifi, S. (2010).The components of citizenship education in secondary schools. Master Thesis of Cultural Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch. (in Persian).
 27. Tajaldin, Z. (2009). Reviving local identity of citizens polled. Isfahan: Leisure and Cultural Organization Municipality and Planning Department. (in Persian).
 28. Unesco. (2010). Citizenship education for the 21th century. Retrieved 01, 27, 2010 from www.unesco.org