امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم‌تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان غرب استان مازندران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را استادان دانشگاه‌های غرب استان مازندران به تعداد 196 نفر تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 162 نفر بوده است. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شده است. ابزار گرد‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته با 27 سؤال در مقیاس لیکرت بوده است. آلفای کرونباخ آن 778/0 محاسبه شده است. روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌های مورد استفاده در این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSSصورت گرفته است، در سطح استنباطی از آزمون‌ t تک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داده است که استادان غرب استان مازندران با ایمیل در حد مطلوب آشنا هستند. از دیدگاه آنان استفاده از ایمیل برای ارزش‌یابی تکوینی اثربخش می‌باشد و استفاده از آن امکان‌پذیر بوده و نیاز به هر یک از ملزومات (پهنای باند، اینترنت پرسرعت، صداقت، بستر فرهنگی، تغییر نگرش دانشجویان، تغییر نگرش استادان) استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی در حد زیاد قرار دارد. موانع استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی (وقت‌گیر بودن، امکان تقلب، ایجاد زحمت برای استادان، جدی بودن موانع، فقدان سواد اطلاعاتی، فقدان استاندارد و موانع اداری) در حد زیاد مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Using E-mail in Student Formative Evaluation

نویسندگان [English]

 • Kamian Khazaei 1
 • Fatemeh kakvan 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Chaloos Branch, Iran
2 M.A. Graduate in Educational Planning, Islamic Azad University, Chaloos Branch, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the feasibility of using email in student formative evaluation in west of Mazandaran province. The purpose of this research was applied and the method was descriptive survey. The statistical sample included 400 university professors in West of Mazandaran province. The sample size has been 162 based on Morgan table. Stratified random sampling method was used. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire with 27 questions on a Likert scale. Cronbach alpha was calculated 0.778. Both descriptive and inferential statistics methods, together with SPSS software, were used for data analysis. One sample ttest was used at inferential level. Findings showed that the professors in west of Mazandaran province are desirably familiar with email. From their perspective, the use of email is possible and effective in formative evaluation. They also believe that all email supplies (band width, high speed internet, honesty, cultural context, students' attitudes changing, and professors' attitudes changing) are highly necessary in formative evaluation. Besides, factors like:  'to be time consuming, the possibility of fraud, causing trouble for professors, the seriousness of barriers, lack of information literacy, lack of standards and administrative barriers'; are serious barriers to formative evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Email
 • Formative Evaluation
 • Electronic Training
 • professors
 • Mazandaran province
 1. Afzalkhany, M. (2010). The feasibility of establishing virtual isstruction in high schools in Semnan province. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 4(3), 9-30. (in Persian).
 2. Bahadorani, M. (2002). Faculty members' attitude towards the use of computers and the Internet. Publisher: Andisheh. (in Persian)
 3. Bazargan, A. (2002). Educational evaluation, concepts, models, operational process. Tehran: SAMT. (in Persian).
 4. Clay, M. (2003). Faculty attitudes toward distance education at the state university of West Georgia. Journal of West Georgia University. University of West Georgia Distance Learning Report. Retrieved from http://www.westga.edu/~distance/ attitudes.html
 5. Darab, B. (2010). Assessing e-learning the amount of preparation Tarbiat Modares University. National Conference and the First International Conference on e-Learning. (in Persian).
 6. Fathi, A. (2006). The possible creation of e-learning in of high school of Education. Tehran Publications. (in Persian).
 7. Giannoni, D. L., & Tesone, D. V. (2003). What academic administrators should know to attract senior level faculty members to online learning Environments. Online Journal of Distance Learning Administration, 6(1).
 8. Heydari, Sh. (1996). Impact on the formative evaluation of the implementation of the new system will increase the academic achievement of first-year high school Fereidoon'kenar. Master's Thesis, University of Allameh Tabatabai. (in Persian).
 9. Karbassi, M. (2009). Payame Noor students' view of the 6 elements in the Remote Education. Payame Noor University. (in Persian).
 10. Kavehpoor Abarqoey, Z. (2003). The effect of investigate formative evaluation on academic achievement of students Isfahan senior thesis Educational Planning. Islamic Azad University. (in Persian).
 11. Lee, J. (2002). Faculty and administrator perception of instructional support for distance Education. International Journal of Instructional Media, 29(1), 27-45.
 12. Martinez, E. J. (1997). The feasibility of the use of telecommunicated courses in Latin American Universities. Ph.D. Thesis, Missouri-Rolla University.
 13. Naghavi, M. (2007). Attitude of teachers and students to e-learning: A survey of e-learning in universities in Iran. Research and Planning in Higher Education, 13(1), 157-176. (in Persian).
 14. Rezaei, M. H. (2010). Autonomous learning in distance learning system. Tehran: Payame Noor University Research. (in Persian).
 15. Seif, A. A. (2003). Educational psychology in learning and teaching psychology. Tehran: Amir Kabir Publications. (in Persian).
 16. Saleh Sedghpoor, B., & Mirzaee, Sh. (2008). Faculty members’ attitudinal challenges to e- learning. JTE, 3(1), 77-87. (in Persian).
 17. Salehi, M., & Hajyzad, M. A. (2010). The study of general computer literacy among Islamic Azad University employeesofMazandaran province. Journal of Information and Communication Technology in of Educational Sciences, 1(1), 39-53. (in Persian).
 18. Samary, E., & Atashak, M. (2009). Apply the knowledge and technology to improve the quality of teacher education students in the learning process. Journal of Technology of Education, 4(2), 101-111. (in Persian).
 19. Shahzamany, M. (2001). Investigation the way of formative evaluation,In the first year - a single of high school. Isfahan University MA thesis. (in Persian).
 20. Vafaei Nejar, A. (2011). Students' attitudes toward the effectiveness of training. Publications Tehran. (in Persian).
 21. Valery, T. (2000). Critical success factors in online education. The International Journal of Educational Management, 14(5), 216-223.
 22. Yaghobi, Ja., Malek Mohammadi, I., Iravani, H., & Attaran, M. (2008). Desired characteristics of students and faculty members in e-learning in higher education in Iran: Virtual student’s viewpoints. Research and Planning in Higher Education, 14(1(47)), 159-173. (in Persian).
 23. Yildirim, S. (2000). Effects of an educational computing course on preserves' and in service teachers: A discussion and analysis of attitudes and use. Journal of Research of Computing in Education, 32(4), 479-495.