شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس‌ ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه مازندران

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان و عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از خدمات بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مازندران انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته، شامل 23 سؤال بسته پاسخ و یک سؤال باز پاسخ، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان مراجعه‌کننده به بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-1391 و نمونه شامل 260 نفر از مراجعه‌کنندگان که در مدت دو ماه به بخش اطلاع‌رسانی مراجعه کردند، می‌باشد که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی و  آزمون مجذور کای و tتک‌نمونه‌ای تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که کاربران تا حد زیادی از امکان دسترسی به منابع الکترونیکی، پایگاه‌ها و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران رضایت داشته‌اند؛ اما از تجهیزات فراهم شده و ساعت‌کار بخش اطلاع‌رسانی، ناراضی بوده‌اند. بیشترین استفاده کاربران از پایگاه فارسی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه لاتین جامع علوم (Science Direct) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing Users' Satisfaction with the Central Library Document Center Services in the University of Mazandaran

نویسندگان [English]

 • Majan Kian 1
 • Hossein Narimani 2
 • Nosrat Riahi Nia 3
1 Assistant Professor, Kharazmi University, Iran
2 M.A. Graduate of Mazandaran University, Iran
3 Full Professor, Kharazmi University, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the factors influencing the users' satisfaction with the document center services of the central library and document center in the University of Mazandaran. The research was a survey research and a researcher-made questionnaire was used that included 23 closed-ended and one open-ended questions. The research population was all the students who came to the document center services of the central library and document center of the University of Mazandaran during 2011-2012 academic year. Two hundred and sixty students were selected during two months, using available sampling. The data were analyzed through descriptive statistics, using Chi-square and one-sample t tests. The results showed that the users were satisfied with the electronic services, databases, and the staff skills, but dissatisfied with the equipments and timetables. The most used services by the users were SID (Scientific Data Center) and Science Direct databases.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfaction
 • Document Center Services
 • Central Library
 • students
 • The University of Mazandaran
 1. Emami, S. (2008). A Study of customers’ satisfaction with library services in the industrial management organization. M.A Thesis in Library and Information Services. Hamedan Islamic Azad University. (in Persian).
 2. Ghafari, S., & Amini Sabegh, N. (2009). A study of faculty members’ satisfaction with the library services of Tabriz Islamic Azad University. Electronic Journal of Scientific Communication, 13(3), 79-88. (in Persian).
 3. Gunasekeraf,  C. (2010).  Students usage of an academic library: A user survey conducted at the Main Library University of  Peradeniya. Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka, 14(1), 43-60.   
 4. Hasanipour Khaljani, F. (2006). A study of university students’ satisfaction with the libraries of Tabriz University. M.A Thesis. Tehran: Islamic Azad University. (in Persian).
 5. Hasanzadeh, M., & Najafgholinegad, A. (2008). Assessment and evaluation of libraries and information centers: Theories, methods and instruments. Tehran: Ketabdar. (in Persian).
 6. Hiller, S. (2010). Libraries 2010 Triennial Survey Initial Results and Key Findings. UW Libraries Council. 
 7. Hosseini, V., & Fathian, A. (2009). Investigation of the degree of and the factors affecting the costumers’ satisfaction with the services of the libraries in Fardoosi Mashhad University. The library and Information Quarterly, 12(2), 95-118. (in Persian).
 8. Khoshro, A. (2006). An identification of the users’ satisfaction with the services of public libraries in Kerman. The Ketab Qualterly, 67, 29-38. (in Persian).
 9. Paradise Valley Library. (2005). Library User Survey: Resources, facilities, and circulation services report on survey results. Paradise Valley Community College Library Committee.
 10. Mansorian, Y. (1999). Investigation of the degree of and the factors affecting the costumers’ satisfaction with the computer-bases services in the libraries  of Ferdoosi Mashhad University. M.A Thesis of  FerdoosiMashhad University. (in Persian).
 11. Mehrad, J., & Jahanian, M. A. (2004). A Study  of the users’ satisfaction with the library services of Irandoc Center of Iran’s Oil Industry. The Library and Information Quarterly, 7(2), 26-38. (in Persian).
 12. Mirghafori, H. (2006). A libqual for assessing the quality of libraries services. The Library and Information Quarterly, 67(2), 161-168.(in Persian).
 13. Monash University Library. (2011). Monash University Library Client Survey. Retrieved from http://monash.edu/library/about/reports/survey-customer/2011/ summary-report aust.pdf
 14. Moradimoghadam, H. (2005). The degree of users’ satisfaction with the services of the central library in Shadid Chamran  University and Ahwaz Medicine University. The Ketab Qualterly, 16(1), 145-158.
 15. Moradmand, A. (2006). The degree of users’ satisfaction with the library services of Literature Faculty in Shadid Chamran University. The Ketab Qualterly, 17(4), 187-204. (in Persian).
 16. Mosavi Shoshtari, M. (2003). A study  of the users’ satisfaction with the library services of Irandoc Center. Journal of Science and Information Technology, 18(3&4), 84-93. (in Persian).
 17. Najari, T. (1996). A study of the faculty members’ satisfaction with the library services of Tabriz University. An M.A thesis. South of Tehran Islamic Azad University.
 18. New Westminster Public Library. (2011). Teen Library User Survey: Final Report.  Retrieved from www.nwpl.ca/administration/overview/user_survey.php
 19. Paol, R., & Boykhorst, P. (2011). A qualitative assessment: An evaluation of the libraries Functions (Translator: Abdolah Najafi). Iran’s National Documents and Book Center. (in Persian).
 20. Radbaveh, A. & Tasviri Ghamsari, F. (2004). The degree of users’ satisfaction with the library services in Agricultural Engineering Research center. The Ketab Qualterly, 15(2), 129-133. (in Persian).
 21. Reesi, P., & Ebrahimi E. (2007). The degree of users’ satisfaction with the library, regarding resources and services, in the central library of Iran Medicine University. The Library and Information Quarterly, 10(1), 125-142. (in Persian).
 22. Woods, S. (2011). ERC Library, User Survey Results. Retrieved from www. erclibrary.org.uk/about_us/about_us.asp