رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مرند، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات، با خلاقیت مدیران و معلمان دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهرستان خوی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است.  جامعه آماری، کلیه مدیران و معلمان دبیرستان‌های پسرانه شهرستان خوی، به تعداد 270 نفر می‌باشد. از این مقدار حجم نمونه آماری 140 نفر انتخاب شده، به طوری‌که 40 نفر مدیر به روش سرشماری و 100 نفر دبیر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه است که بعد از تأیید روایی پرسش‌نامه توسط استادان و صاحب‌نظران و محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ها (پرسش‌نامه سیستم فن‌آوری اطلاعات 89/0 و پرسش‌نامه خلاقیت 87/0) اجرا گردید. جهت آزمون فرضیه‌ها، از آزمون‌های پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌ها، نشان ‌داد که تمامی مؤلفه‌های خلاقیت (سیالی، انعطاف، بسط، ابتکار) رابطه معنی‌داری با سیستم فن‌آوری اطلاعات دارند. نتایج رگرسیون نشان ‌داد که سیستم فن‌آوری اطلاعات، با ضریب تبیین 546/0 و ضریب بتای 515/0، تأثیر مثبت بر روی خلاقیت معلمان و مدیران داشته و به عنوان پیش‌بینی‌کننده خلاقیت می‌باشد. بنابراین، نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از وجود رابطه قوی بین سیستم فن‌آوری اطلاعات و خلاقیت است و پیاده‌سازی سیستم‌های نوین اطلاعات دانش با تأکید بر سیستم فن‌آوری اطلاعات در مدارس، از عوامل مهم ایجاد کننده خلاقیت و انعطاف و پرورش ایده‌های نو در کارکنان و از بسترهای مهم برای ایجاد مدارس یادگیرنده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Relationship between Information Technology System and Creativity of Educational Staff at Schools

نویسندگان [English]

 • Sajjad Emamvirdi 1
 • Jafar Ghahramani 2
 • Maryam Emamvirdi 3
1 Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand, Iran
3 M.A. Graduate in Educational Administration, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The goal of this research was to investigate the relationship between IT System and creativity of principals and teachers in boy public high school at Khoy city. The research method was descriptive and its type was correlational. All principals and teachers were the statistical population of the research (270 individuals), among which 40 principals were selected by census method and 100 teachers were selected randomly. Two questionnaires were used for gathering the data, whose face and content validity was confirmed by the experts. Reliability of questionnaires was estimated for IT systems (0.89) and creativity (0.87). To test the hypotheses, parametric tests - simple regression and Pearson correlation coefficient tests - were used. Results showed that all of the creativity components (Fluidity, flexibility, expandability and innovation) have a significant relationship with IT systems. Regression results indicated that IT systems, with expression factor 0.546 and Beta factor 0.515, had positive effect on creativity of principals and teachers. It is, therefore, concluded that there is a strong relationship between information technology system and creativity and that implementation of modern information systems at schools is among the most important factors for creativity and flexibility, as well as fostering new ideas among educational staff. It is also an important substrate for establishing learning schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Technology Systems
 • creativity
 • Flexibility
 • Innovation
 • Educational Staff
 1. Aali, S. (2001). IT in Education. Amoozeh, 15, 6-15. (in Persian)
 2. Afkhami, O., Kamali Zarchi, M., & Nadereh, S. R. (2012). Effect of information technology on the education of students of Yazd University. Rising Health Magazine, 11(34), 41-52. (in Persian)
 3. Ajam, A. A., & Sabbaghian, Z. (2008). Examine the relationship between creativity of teachers science teachers with problems of teaching students. Educational Research, 14(14), 149-166. (in Persian)
 4. Allen, J. (1974). Conceptual Block Busting. International Journal of Instruction, 12(2), 12.
 5. Bayir, S. & Keser, H. (2009). Information and communication technologies coordinator teachers’ evaluations of computer working environments in terms of ergonomics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(2), 335–341.
 6. Bazzaz Jazayeri, A. (2005). Review and assess the effectiveness of training courses held in the National Iranian Steel Company. Paper presented at the International Management Conference, Iran, 22-23. (in Persian)
 7. Cheung Kong, S. (2008). A curriculum framework for implementing information technology in school education to foster information literacy. Computers & Education, 52(2), 129-141.
 8. Damani, H., Ahmadi, E., & Iranban, J. (2010). The relationship between empowerment, creativity and burnout among teachers of Iranshahr city. New Approaches in Educational Administration, 1(4), 45. (in Persian).
 9. Davoodi Poor, A., Ahanchian, M. R., & Saidi Rezvani, M. (2008). Context of school-based management plan based on mission involvement and organizational commitment of school principals and teachers in Mashhad. Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 17(1), 14. (in Persian).
 10. Farhadi, R. (2001). The role of information technology in education. National Studies on Librarianship and Information Organization, 14(4), 141-151. (in Persian).
 11. Farzad, T. (2006). Role of information technology in teaching chemistry.Retrieved from http://www.chemistmag.com/portal/?p= 6128 (in Persian).
 12. Ghaffari, Z. (2009). The effect of information technology in improving teacher training, educational and cultural center of scientific articles of Allame Tabatabaee. Resalat Magazine, 6735, 6. (in Persian).
 13. Hemmati, A. (2008). Comparative personal barriers to creativity. Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 3(2), 55-57. (in Persian).
 14. Jong, J. S. (2008). Innovation in science teacher education: Effects of integrating technology and team –teaching strategies. Computers & Education, 51(2), 646-659.
 15. Jorjani, A. R. (2006). Creativity in education (threats and opportunities, providing solutions to offer). Work and Society, 103, 58-61. (in Persian).
 16. Kiyasi, H. (2007). Approaches to the development of Information Technology in Education. Institute for Strategic Research, 15(2), 77.
 17. Maleki, S. A. (2009). IT in Education. Tehran: Jahad Daneshgahi Publications. (in Persian).
 18. Manavipoor, D. (2010). Meta-cognitive skills related to emotional creativity and innovation. Journal of Psychological Research, 2(8), 63-72.
 19. Nokar, A. R. (2008). Individual and organizational factors affecting creativity presidential institution employees. Unpublished Master Thesis, Tehran University. (in Persian).
 20. Pandey, S. (2009). Organizational Factors for Exploration and Exploitation. J. Technol. Manag. Innov, 4(1), 22-23.
 21. Razavi, M. R. (2009). Information and Communication Technology. Iranian Scientific Information and Documentation Centre Publications, 2(3), 8-10. (in Persian).
 22. Torrance, E. P. (1972). Career patterns and peak creative experiences of creative high school students 12 years later. Gifted Child Quarterly, 16, 75-88. (in Persian).