پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش ایلام

3 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

این مقاله بخشی از نتایج یک پژوهش را گزارش می‌نماید که با استفاده از یک طرح نیمه‌آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون در سال 1391 انجام گرفته و به مقایسه تأثیر پادکست با روش مشارکتی در قیاس با روش رایج (سخنرانی معلم، بحث گروهی) بر میزان یادگیری و یادداری (یادگیری بلندمدت) دانش‌آموزان در زمینه مباحث زیست محیطی پرداخته است. به ‌این منظور، دو گروه از دانش‌آموزان پایه دوم راهنمایی از یک مدرسه دخترانه انتخاب گردید و با رعایت اصل انتخاب تصادفی در هر یک از گروه‌ها جای داده شدند. سپس دانش‌آموزان گروه آزمایش در طول 8 جلسه به تولید پادکست آموزشی پرداختند و دانش‌آموزان گروه گواه نیز به همان میزان از جلسات و با استفاده از روش رایج در معرض آموزش قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس داده‌ها نشان داد، نوع روش آموزشی به‌طور معناداری در میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در زمینه مباحث زیست محیطی مؤثر بوده است. بدین صورت که میانگین یادگیری و یادداری دانش‌آموزان گروه آزمایشی (گروه پادکست) به طور معناداری از دانش‌آموزان گروه گواه (روش رایج) بیشتر بوده‌ است. هم‌چنین، دقت در ضرایب اتا نشان می‌دهد که استفاده از پادکست مشارکتی به‌عنوان یک روش آموزشی در زمینه آموزش مباحث زیست محیطی، به ترتیب 31 و 40 درصد از میزان یادگیری و یادداری (یادگیری با تأخیر) را تبیین نموده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Podcast and its Effect on Guidance School Students’ Environmental Awareness

نویسندگان [English]

 • Hossein Mahdizadeh 1
 • Noorieh Omidi 2
 • Maryam Azizi 3
 • Maryam Eslampanah 4
1 Assistant Professor, Ilam University
2 M.A. Graduated in Educational Technology, Ilam Educational Department
3 Ph.D. Student of Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz
4 Assistant Professor, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah
چکیده [English]

This paper reports part of the findings of a two- group semi-experimental design study with pre and post test, conducted in 2012, that focused on the effect of podcast with participatory method on students immediate and long term environmental learning compared to conventional teaching (lecture and group discussion) method. Two classes from a female school were randomly assigned to experimental and control groups. Participants in experimental group were asked to design podcast on environmental issues and students in control group were exposed to conventional method of teaching for a period of 8 sessions. The covariance analysis of the data revealed that teaching method had a significant influence on students’ immediate and long-term learning. In fact, the mean score of participants in experimental group was significantly higher than in control group in both immediate and long-term tests. Considering Eta squared coefficient indicates that implementing participatory designing of podcasts in environmental education can account for 31 percent of students’ immediate and 40 percent of their long-term learning. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Podcast
 • Participatory Method
 • Immediate Learning
 • Long-Term Learning
 • Environmental Education
 1. Abdous, M., & Facer, B. R., & Yen, C. J. (2012). Academic effectiveness of podcasting: A comparative study of integrated versus supplemental use of podcasting in second language classes. Computers & Education, 58, 43–52.
 2. Aharony, N. (2009). Web 2.0 use by librarian. Library & Information Science Research, 31, 29-37.
 3. Augustsson, G. (2010). Web 2.0 pedagogical support for reflexive and emotional social interaction among Swedish students. Internet and Higher Education, 13, 197-205.
 4. Bolliger, D. U., Supanakorn, S., & Boggs, C.H. (2010). Impact of podcasting on student motivation in the online learning environment. Computers & Education, 55, 714-722.
 5. Chati, M. A., Klamma, R., Jarke, M., & Naeve, A. (2007). The web 2.0 driven SECI model based learning process. International Conference of Advanced Learning Technologies, (ICALT 2007), (pp. 780-782). IEEE Computer Society.
 6. Dale, C. (2007). Strategies for using podcasting to support student learning. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 6(1), 50-57.
 7. Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & Education, 50, 491–498.
 8. Ferdosi, S., Mortazavi, S. H., & Rezvai, N. (2007). The relation between bio-environmental knowledge and pro-environmental behavior. Human Science Journal, 53, 253-286. (in Persian).
 9. Fernandez, V., Simo, P. M., & Sallan, J. (2009). Podcasting: A new technological tool to facilitate good practice in higher education. Computers & Education, 53, 385–392.
 10. Frick, J., Kaiser, G. F., & Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample. Personality and Individual Differences, 37,1597-1613.
 11. Ghazaavee, M., Leyaaghatdaar, M. A., & Aabedee, A. (2009). Content analysis of elementary school science text books in terms of paying attention to environmental problems. Journal of Education, 3, 41-56. (in Persian).
 12. Greenhow, C., Robelia, B. E., & Hughes, J . (2009). Learning, teaching, and scholarship in a digital age. Educational Researcher, 38, 246.
 13. Hew, K. H. F. (2009). Use of audio podcast in K-12 and higher education: A review of research topics and methodologies. Education Tech Research Dev, 57, 333–357.
 14. Karami, Z., & Attaran, M. (2006). A study on the impact of designing multimedia by students on their learning of science courses (in 5th grade of primary school. Journal of Curriculum Studies (J.C.S.), 1(2), 55-82. (in Persian).
 15. Köse, U. (2010). A blended learning model supported with Web 2.0 technologies. Procedia Social and Behavior Sciences, 2, 2794-2802.
 16. Lai, Y. C., & Eugenia, M. (2011). Using wikis to develop student teachers' learning, teaching, and assessment capabilities. Internet and Higher Education, 14, 15–26.
 17. Lateh, H., & Muniandy, P. (2010). Environmental Education (EE): Current situational and the challenges among trainee teachers at teachers training institute in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1896-1900.
 18. Mobley, M. V. L., & Deward, S. (2010). Exploring additional determinants of environmentally responsible behavior: The influence of literature and environmental attitudes. Environment and Behavior, 42(4), 420-447.
 19. O’Bannon, B. W., Lubke, J. K., Beard, J. L., & Britt, V. G. (2011). Using podcasts to replace lecture: Effect on student achievement. Computer & Education, 57, 1885-1892.
 20. Rahimi, M., & Asadollahi, F. (2011). Iranian students’ readiness for using podcasting in higher education: Access, familiarity, and experience. Procedia Computer Science, 3, 197–202.
 21. Safran, C., Helic, D., & Gütl, C. (2007). E-Learning practices and Web 2.0. Conference ICL, September 26 -28, Villach, Austria, 1-8.
 22. Sanaei, M. (2003). Study and Evaluation of National Environmental Curriculum. M.A. Thesis, Literature faculty, Geography and Rural Plan, Tehran University. (in Persian).
 23. Usluel, Y. K., & Mazman, S. G. (2009). Adoption of web 2.0 tools in distance education. Procedia Social and Behavior Sciences, 1, 818-823.
 24. Vatovec, C., & Balser, T. (2009). Podcasts as tools in introductory environmental studies. Journal of Microbiology & Biology Education, 10, 19-24.