رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش، رتبه‌بندی مؤلفه‌های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر رویکرد شبکه اجتماعی در مدارس براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است، تا بتوان از ابزارهای شبکه اجتماعی به عنوان یک ابزار آموزشی در فرآیند آموزش در سیستم مدارس مجازی در جهت افزایش بهره‌وری استفاده نمود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه 59 نفر از خبرگان و مخاطبین (دانش‌آموزان، دبیران و مدیران) زن و مرد از 6 مدرسه در سطح شهرستان رودبار با دامنه سنی 18 تا 45 سال می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامهای بود که براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)در سال 1392 اجرا شد. تجزیه و تحلیل سیستم توسط نرم‌افزار Expert Choice صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میان شش معیار مدیریت عملکرد، ارزیابی کارآیی عملکرد، امنیت، مدیریت تعاملات، داده‌ها و فرآیندها؛ معیارهای مدیریت عملکرد و ارزیابی کارآیی عملکرد، به عنوان دو رکن اصلی فرآیند یادگیری- یاددهی نسبت به سایر معیارها از بالاترین درجه اهمیت برخوردار بودند. در کنار این دو معیار، معیار امنیت داده‌های کاربران در یک سطح اهمیت قرار گرفته و نشان‌دهنده آن است که برقراری امنیت باید هم‌راستا با فرآیند آموزش الکترونیکی در مدارس مجازی ایجاد گردد. در سطوح دیگر معیارهای مدیریت داده‌ها، تعاملات و فرآیندها قرار گرفت؛ معیار مدیریت فرآیندها با کمترین درجه اهمیت در طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی تعیین شد، زیرا بسیاری از شاخص‌های آن در سیستم کنونی آموزش ‌و پرورش وجود دارد و در تمامی مدارس سطح کشور در حال استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Social Network-Based Designing Educational Tools Components in Schools Based on Analytical Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

 • Somayeh Kazemi Sarmeli 1
 • Babak Teimoorpour 2
1 M.A. Graduated in Information Technology Engineering, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this research was ranking the components of educational tools based on social network in schools using Analytical Hierarchy Process (AHP) in order to be able to use social network tools to increase productivity in the process of education at virtual schools. The research method was descriptive survey. The sample included 59 male and female experts and the audience (students, teachers and principals) with the age range of 18 to 45 at Roodbar City schools. The data gathering tool was a questionnaire performed based on AHP in 2013. Analysis was done by Expert Choice software. The results showed that among the six original criteria including performance management, performance effectiveness evaluation, security, interactions management, data and processes, both "management performance" and "performance effectiveness evaluation" were assigned as the highest priority for learning-teaching process. Also privacy and security were both equally important, which indicated that maintaining security should be the top priority in e-learning process in virtual schools. Other important measures included data management, interaction and process. The least priority was process management because many of its indexes are included in the present educational system and are being used in all schools of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analytical hierarchy process
 • Educational Tools
 • Social Network
 • e-learning
 • Virtual School
 1. Ahn, J. (2011). Advances in information science the effect of social network sites on adolescents’ social and academic development: Current theories. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(8), 1435-1445.
 2. Ahn, J., Bivona, L. K., & Discala, J. (2011). Social media access in K-12 schools: Intractable policy controversies in an evolving world. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 48(1), 1-10.
 3. Ali, H. N., Santoso, P. B., & Muslim, M. A. (2012). Social network based learning management system. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSRJCE), 3(2), 18-23.
 4. Berking, P., & Gallagher, S. (2011). Choosing a learning management system, Advanced Distributed Learning (ADL) Co-Laboratories. Serco Services, 1-70. Retrieved April 6, 2013, from http://www.adlnet.gov/wp-content/uploads/2011/07/ choosing-LMS-v.2.4_201104132.pdf
 5. Borg, N., & O’Hara, J. (2008). Edmodo | Secure Social Learning Network for Teachers and Students. Retrieved April 6, 2012, from http://www.edmodo.com
 6. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 7. Colazzo, L., & Molinari, A. (2011). Course-centric vs subject-centric vs community- centric approaches to ICT-enabled learning settings. Proceedings of the Seventeenth International Conference on Distributed Multimedia Systems.
 8. Du, Z., Fu, X., Zhao, C., Liu, Q., & Liu, T. (2012). Interactive and collaborative
  e-learning platform with integrated social software and learning management system. Proceedings of the 2012 International Conference on Information Technology and Software Engineering 212, 11-19.
 9. EdWeb.net. (2010). School principals and social networking in education: Practices, policies, and realities in 2010. IESD, Inc., MCH, Inc., MMS Education, Final Report.
 10. Emerson, A., Northridge, C. S., & Cohort, E. T. (2009). Cloverbook: Social networking in schools. California State Northridge, Education Technology Cohort, May.
 11. Ghoniemy, S., Fahmy, A., & Aljahdali, S. (2010). A dedicated web-based learning system. Universal Journal of Computer Science and Engineering Technology, 1(2), 84-92.
 12. Glass, G. (2006). EDU 2.0 for school: Next generation education for school. Retrieved April 6, 2012, from http://www.edu20.org
 13. Godsipour, S. H. (2002). Issues in multi -criteria decision (Third Edition). Tehran, Amirkabir University Press. (in Persian).
 14. Gremu, C., & Halse, M. (2012). The educational value of integrating a social networking platform and a learning management system. Rhodes University, Department of Computer Science, Grahamstown, South Africa.
 15. Ishizaka, A., & Labib, A. (2009). Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits and limitations. OR Insight, Palgrave Macmillan, 22(4), 201-220.
 16. Johnson, D. (2009). Connections for learning: Schools and the educational use of social networking. Retrieved from https://saywire.com/downloads/Saywire-White-Paper.pdf
 17. Kalinga, A. E., Bagile, R. B. B., & Trojer, L. (2006). An interactive e-learning management system (E-LMS): A solution to Tanzanian secondary schools’ education. International Journal of Human and Social Sciences, 1(4), 252-255.
 18. Meenakumari, J., Antony, B., & Vinay, M. (2013). Measuring the usage of LMS in higher education institutions: An analysis. International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking, 1(2), 61-65.
 19. Meijs, C. & Laat, M. De. (2012). Social Network Analyses (SNA) as a method to study the structure of contacts within teams of a school for secondary education, 194-202. In Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012, Edited by: Hodgson, V., Jones, C., de Laat, M., McConnell, D., Ryberg, T., & Sloep, P.
 20. Noesgaard, K. (2008). Bridging eLearning and Social Networks. Department of Computer Science, University of Victoria.
 21. Penuel, W. R., Sussex, W., Korbak, C., & Hoadley, C. (2006). Investigating the potential of using social network analysis in educational evaluation. American Journal of Evaluation, 27(4), 437-451.
 22. Roblyer, M. D., McDaniel, M., Webb, M., Herman, J. & Witty, J. V. (2010). Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. The Internet and Higher Education, 13(3), 134-140.
 23. Rožac, J., Pogačnik, M., Kos, A., Buendia, F. and Ballester, J. V. (2012). Integration of learning management systems with social networking platforms e-learning in a facebook supported environment. In The Fourth International Conference on Mobile, Hybrid, and On-Line Learning, pp. 100-105.
 24. Shee, D. Y., & Wang, Y. (2008). Multi-criteria evaluation of the web-based e-learning system: A methodology based on learner satisfaction and its applications. Computers & Education, 50(3), 894-905.
 25. Solemon, B., & Sulaiman, R. (2006). Rapid E-Learning Content Management System (RE-COMS). International Journal of Computing & Information Sciences, 4(1), 1-8.
 26. Zwart, M. D., Lindsay, D., Henderson, M., & Phillips, M. (2011). Teenagers, Legal Risks and Social Networking Sites. Publisher: Monash University.