بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فن‌آوری اطلاعات و الگوهای مؤثر بر پذیرش آن یکی از موضوعات فراگیر در حوزه مطالعات سازمانی محسوب می‌ شود که در این رابطه مدل پذیرش فن‌آوری دیویس چارچوب مناسبی را برای شناسایی مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر پذیرش آن فراهم می‌آورد. با این رویکرد، تحقیق حاضر با هدف شناسایی متغیرهای بیرونی مؤثر بر دو بعد سودمندی درک شده و سهولت استفاده به عنوان دو بعد از مدل پذیرش فن‌آوری و به روش همبستگی انجام شد. از آنجا که این مدل کمتر در بسترهای سازمانی مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز اصلی برای توسعه مدل، توجه بر نقش متغیر ارتباط شغلی به عنوان متغیر تعدیل‌گر در بین اثر سهولت درک‌شده بر نیت پذیرش و اثر سودمندی درک‌ شده بر سهولت استفاده بود. هم‌چنین، متغیر تجربه به عنوان یک متغیر بیرونی مورد توجه قرار گرفت. جامعه آماری، مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال 1392 به تعداد 180 نفر بود. از میان جامعه مذکور، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 120 نفر به‌عنوان نمونه به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه گردآوردی شد. روایی صوری ابزار توسط پانل متخصصان تأیید شد. مقادیر آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف پرسشنامه بین 730/0 تا 816/0 قرار داشتند. به منظور پردازش و تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزیی به عنوان رویکردی نوین در مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیر تجربه اثر معنی‌ داری بر سودمندی درک شده دارد و قادر است تا 77 درصد تغییرات سودمندی درک شده را پیش‌ بینی کند. هم‌چنین، مدل ارایه شده قادر است تا 71 درصد تغییرات استفاده واقعی را پیش ‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating Role of Job Relevance in Information Technology Acceptance Model among Agricultural Extension Experts in West Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Amir Alambeigi 1
  • Ismaeil Ahangari 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.S. Student, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

considered one of the important issues in the field of organizational studies, among which Technology Acceptance Model of Davis provides a suitable framework to identify the most important affecting variables. Using this approach, this study was conducted with correlational method aiming to show the external variables affecting the dimensions of perceived usefulness and ease of use, as two dimensions of information acceptance model.  There is little research on this model in organizational context. Thus to develop the model, this study has focused on job relevance as a moderator between perceived ease influence on acceptance intentions and perceived usefulness. In addition, experience variable has been considered as an external variable. The statistical population was West Azerbaijan agricultural extension experts (N=180), among whom 120 people were selected randomly using the Krejcie and Morgan table. The required data were collected via questionnaire. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The Chronbach's alpha coefficient was between 0.730 and 0.816 for different dimensions of questionnaire. The partial least squares method as a new approach to structural equation modeling was used for data analysis. The results showed that experience variable had significant effect on perceived usefulness and it was able to explain 77% variance of perceived usefulness. Furthermore, technology acceptance model in this study could predict 71% of the real use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology acceptance model
  • job relevance
  • structural equation modeling
  • perceived usefulness
  • perceived ease of use