بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط چند‌رسانه‌ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهای خارجی (فارکس) در مقایسه با روش رایج (سخنرانی، جزوه و ارایه پاورپوینت) بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه ایلام، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های کارشناسی رشته‌های مدیریت بازرگانی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ایلام بوده‌ و 184 نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که روایی آن به تأیید تعدادی از متخصصان و اعضای هیأت علمی مرتبط با حوزه تحقیق رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 0/734 برآورد گردید. داده‌های بخش نظر‌سنجی با استفاده از آزمون u مان‌ویتنی و داده‌های بخش طرح نیمه‌آزمایشی با استفاده از آزمون t و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایشی و شاهد از حیث یادگیری تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ به این معنی که یادگیری گروه آزمایشی بیش از گروه شاهد بود. هم‌چنین دانشجویان گروه آزمایشی از فعالیت در محیط شبیه‌سازی اظهار رضایت بیشتری نموده و یادگیری خود را در حد خوب برآورد نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Effect of Multimedia and Simulated Environment of Stock Exchange Education on Students Learning

نویسندگان [English]

 • Aref Hashemi 1
 • Hossein Mahdizadeh 2
 • Yassan Allah Poorashraf 2
 • Maryam Azizi 3
1 M.A. in Educational Technology, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor of Ilam University, Ilam, Iran
3 Ph.D. Student of Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

This study aimed to investigate the impact of multimedia and simulated environment of training of stock exchange and foreign currency, compared with current methods (lectures, booklets, power point presentation), on students learning at the University of Ilam. The population of the study was undergraduate students in business management, economics and accounting at the University of Ilam. Using random sampling method, 184 of them were chosen as the sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by the experts. Its reliability based on Cronbach alpha Coefficient was estimated 0.734. The data from the survey were analyzed using Mann Whitney U test and those from the semi-experimental were analyzed by covariance analysis and t-test. The results suggested a significant difference between mean scores of the two groups in that the experimental group was more effective than the control group. In addition, students from the experimental group were more satisfied with the simulated environment and estimated their learning as qualified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Simulation
 • learning
 • stock exchange education
 • multimedia training
 • simulation-based learning
 • foreign exchange (Forex)
 1. Alvites Huamani, C. G. (2014). Simulation and virtual learning environment: Tools for teaching psychology in higher education. Psychology Research, 4(5), 374-382.
 2. Asghari, M. (2010). Effect of virtual laboratory on attitude, knowledge and ability of third grade high school of math students. Abstracts of the National Conference of Modern Teaching Methods. Tehran: Shahid Rajaei University.
 3. Bruschi, S. M., Ulson, R. S., Santana, R. H. C., & Santana, M. J. (1999). Simulation as a teaching tool for computer architecture. Proceedings of 1999 Summer Computer Simulation Conference (SCSC'99), 81-86. Illinois- Chicago.
 4. Cotton, K. (1991). Computer-Assisted Instruction. NWREL: School Improvement Research Series (SIRS). Retrieved from http://educationnorthwest.org/webfm_ send/532
 5. Delavar, A., & Dortaj, F. (2005). The effects of mental simulation processes and products on improvement of academic achievement of university students. New Thoughts on Education, 1(2, 3), 7-22. (in Persian).
 6. Fazli, S. S., Saffarian, S., & Hashemnejad, F. (2012). The study of the effect of IT training courses on improving the performance of the staff in Mazandran Medical Science University. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(4), 129-144. (in Persian).
 7. Gheysvandi, K. (2009). The Effect of multimedia virtual laboratory on teaching and learning of chemistry concepts. M.A. Thesis, Islamic Azad University, Kermanshah Branch. (in Persian).
 8. Gredler, M. (1994). Designing and evaluation games and simulation: A process approach. Gulf Professional Publishing, Houston, Texas.
 9. Greenblat, C. S. (1981). Seeing forests and trees: Gaming-simulation and contemporary problems of learning and communication. In Principles and Practices of Gaming Simulation, C. S. Greenblat and R. D. Duke, eds., 13-18. Beverly Hills, CA: Sage
 10. Hashemi, A. (2010). A study on the effect of multimedia and simulated teaching environments on stock exchange learning. M.A. Thesis, Islamic Azad University, Kermanshah Branch. (in Persian).
 11. Karami, Z., & Ataran, M. (2006). The impact of multimedia production by students on science learning. Curriculum Studies, 1(2), 55-82. (in Persian).
 12. Khalili Sharafeh, F., Minakari, M., Pakdaman, S., & Saleh Sedghpoor, B. (2006). The effect of simple and combined of process and product mental simulations on performance and academic achievement of students. Applied Psychology, 2(4), 657-672. (in Persian).
 13. Lakdashti, A., Yousefi, R., & Khatiri, Kh. (2011). The effect of educational simulator software’s on learning and remembering in university students and comparing it with traditional teaching methods. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(3), 5-21. (in Persian).
 14. Leow, F-T., & Neo, M. (2014). Interactive multimedia learning: Innovating classroom education in a Malaysia university. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(2), 99-110.
 15. Pierfy, D. A. (1977). Comparative simulation game research: Stumbling blocks and stepping stones. Simulation and Games, 8, 255-268. doi:10.1177/003755007782006
 16. Rafati, M. (2010). Effect of virtual lab on learning chemistry in students at Ilam. M.A. Thesis, Islamic Azad University, Kermanshah Branch. (in Persian).
 17. Sabaghan, M., Marashi, P., & Hamidi, F. (2010). The effect of self-simulate on improving the learning process of naming organic compounds. Abstracts of the National Conference of Modern Teaching Methods. Tehran: Shahid Rajaei University. (in Persian).
 18. Shariatmadari, M. (2011). A pathological study of barriers to using ict in universities. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(4), 113-129. (in Persian).
 19. Tafakhori, M. (2005). Study of Iranian virtual universities characteristics. M.A. Thesis, Islamic Azad University, Sari Branch. (in Persian).
 20. Tobin, P. (2007). The role of PSpice in the engineering teaching environment. International Conference on Engineering Education – ICEE, September 3-7, 2007, Coimbra, Portugal.
 21. Wolffe, G. S., Yurcik, W., Osborne, H., & Holliday, M. A. (2002). Teaching computer organization/Architecture with limited resources using simulators. SIGCSE '02 The 33rd Technical Symposium on Computer Science Education Covington, KY, USA —February 26-March 02, 2002, 176-180. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.3066&rep=rep1&type =pdf