ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

استفاده از آموزش مجازی به خلق، مدیریت و توسعه آموزش به طور اثربخش، سریع و اقتصادی کمک می‌کند. امروزه موفقیت آموزش مجازی یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت آموزشی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی شامل کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و محتوا عوامل تسهیل‌کننده، کیفیت استاد، تعامل بین استاد و دانشجویان و تمایل کاربر است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به‌دست آمد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت بود که در سال 1391 دوره‌های آموزش مجازی را گذارانده ‌باشند که در حدود 250 نفر بودند که از بین آنها، 156 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای- نسبی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی، شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمونtتک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت در شرایط مناسبی هستند و رتبه‌بندی این عوامل نشان داد که عوامل کیفیت اطلاعات و محتوا، تمایل کاربر و کیفیت سیستم دارای وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر عوامل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Factors Influencing Success of Virtual Education in Research Institute of Petroleum Industry

نویسندگان [English]

 • Kamran Mohammadkhani 1
 • Amir Hossein Mohammad Davoudi 2
 • Atefeh Jalali 3
1 Assistant Professor of Higher Education Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Educational Administration, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
3 M.A. in Educational Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using virtual education helps in creating, managing and developing education effectively, rapidly and economically. The success of virtual education today stands among the most significant subjects in the educational administration. The purpose of the present study was to evaluate the factors influencing the success of virtual education including system quality, information and content quality, facilitative factor, teachers' quality, teachers-students interaction and operators' intention. The research method was descriptive and survey. Data gathering instrument was a self-administered questionnaire approved by the experts. The reliability was calculated using Cronbach coefficient with the ratio of 0.92. The statistical population of the study consisted of all experts in the Research Institute of Petroleum industry (RIPI) who had passed the related virtual education in 2012 (N=250). Using stratified random sampling, 156 people were chosen as sample. To analyze the data, descriptive statistics including mean and standard deviation was used. Inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t test and Freidman test were used to verify the hypotheses. Results showed that the factors influencing the success of virtual education in the (RIPI) were evaluated in an appropriate condition. Prioritizing the factors, it was also revealed that information and content qualify, operators' intention and system qualify stood in better conditions comparing the other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • virtual education
 • system quality
 • information and content quality
 • teacher’s quality
 • operator’s intention
 1. Alireza'ii, M. (2009). Determination and prioritization of factors affecting the success of electronic education. 2nd Conference on Electronic City. (in Persian)
 2. Berman, S., & Katoma, V. (2008).An e-learning model based on collaboration and sharing. In Remenyi, D, Eds. Proceedings The 3rd International Conference on
  e-Learning,
  pages 19-26, University of Cape Town.
 3. Carter, L., & Belanger, F. (2005). The utilization of e-government services: Citizen trust, innovation and acceptance factors. Information Systems Journal, 15(1), 5-25.
 4. Fathi Vajargah, K., Pardakhtchi, M. H., & Rabeeyi, M. (2011). Effectiveness assessment of virtual education courses in higher education system of Iran (Case of Ferdowsi University of Mashad). Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(4), 5-21. (in Persian).
 5. Fathi, M. (2011). Virtual education patterns for developing an appropriate model. Master Thesis, Tarbiat Moalem University. (in Persian)
 6. Ferdousi, B., & Levy, Y. (2010). Development and validation of a model to investigate the impact of individual factors on instructors’ intention to use e-learning systems. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 6. Retrieved from http://www.ijello.org/Volume6/IJELLOv6p001-021Ferdousi680. pdf
 7. Fotoorechi, M. M. (2004). From distance education to virtual university. Islamic Center of Distance Education. (in Persian).
 8. Freeze, R. D., Alshare, K. A., Peggy L. L., & Wen, H. J. (2010). IS success model in e-learning context based on students' perceptions. Information Systems Education, 21(2), 173-184.
 9. Gerami, M. (2006). 10 factors of success in e- learning. National Plan for Development of Virtual Universities. (in Persian).
 10. Hafeznia, M. R. (1998). Introduction to Methodology in Human Sciences. Tehran: SAMT Pub. (in Persian).
 11. Jahanian, R., & Etebar, S. (2012). Evaluation of virtual education in electronic education centers of Tehran University from the viewpoint of students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(4), 53-65.
 12. Kheirandish, M. (2011). Possibility assessment pattern for execution of virtual education. Education Strategies, 4(3), 28-43. (in Persian).
 13. Martinez, E. (2011). Factors affecting effectiveness in e-learning: An analysis in production management courses. Computer Applications in Engineering Education, 19(3), 572-581.
 14. Naderi, E., & Seif Naraghi, M. (2010). Neglections and deficiencies in researches and their examples. Tehran: Arasbaran Publication. (in Persian).
 15. Ngai, E. W. T., Poon, L. K. J., & Chan, Y. H. C. (2007). Empirical examination of the adoption of WebCT using TAM. Computers & Education, 48, 250-267.
 16. Norozi Koohdasht, R., Mohammad Davoudi, A. H., & Jafari, P. (2013). Quality of educational services in different schools of sciences & research university from the students' viewpoints. The 1st National Virtual Conference: Rahavarane Amoozesh. (in Persian).
 17. Saghafi, F., Mir Saeed Ghazi, T., & Kharat, M. (2009). Successful key factors for establishing electronic learning in educational institutions. The 4th National and the 1st International Conference on Electronic Education. (in Persian).
 18. Salehi, M., & Hajizad, M. (2010). Study of general computer literacy among staff of islamic azad university, mazandaran province. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(1), 39-53. (in Persian).
 19. Teo, T. (2010a). A structural equation modeling of factors influencing student teachers’ satisfaction with e-learning. British Journal of Educational Technology, 41(6).
 20. Teo, T. (2010b). Development and validation of the e-learning acceptance measure. Internet and Higher Education, 13, 148-152.
 21. Webster, F. (2011). Theories of information society (Translated by Ghadimi, Esmaeel). Ghasidesara Publication.
 22. Yaghoobi, J. (2009). Analysis of factors influencing the success of electronic learning. virtual students' viewpoints. International Conference on Virtual Education. (in Persian).
 23. Yazdani, M. (2009). Evaluating the effectivness of e-learning system at Science of Hadith at Virtual University. International Conference on Virtual Learning. (in Persian).
 24. Zameni, F., & Kardan, S. (2010). The effect of application of it and ict in learning math. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(1), 23-38. (in Persian).