تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات، قائنات،‌ ایران

چکیده

هدف از انجام‌ این پژوهش ‌بررسی تأثیر ‌استفاده از بازی‏‎های رایانه‌ای ‌‌بر ابعاد رفتاری دانش‌‌آموزان ‌پسر پایه سوم‌ مقطع ‌ابتدایی مدارس ‌دولتی شهر‌کاشمر بوده است. پژوهش ‌حاضر، ‌از نوع ‌علی‌‌ـمقایسه‌ای‌است. ‌تعداد 250‌ نفر از دانش‌آموزان‌ پسر پایه سوم‌ ابتدایی ‌از طریق ‌نمونه‌گیری ‌خوشه‌ای‌ چند مرحله‌ای ‌انتخاب شدند‌. پس از انتخاب تصادفی این 250 نفر، دو گروه 30 نفره از بین این نمونه غربال شدند. برای تعیین دو گروه از بین 250 نفر، 30 نفر اول که دارای بیشترین میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای بودند انتخاب شدند و برای انتخاب گروه مقایسه، 30 نفر که دارای کمترین میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای بودند، یا اصلاً از بازی رایانه‎ای استفاده نمی‎کردند، انتخاب شدند. در این پژوهش برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه شخصیتی سیاتل (SPQ) استفاده شد که ابعاد شخصیتی کودکانی را که به مدرسه می‌روند (در سن رفتن به مدرسه قرار دارند) مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای تحلیل ‌داده‌ها، از آزمون t ‌مستقل استفاده ‌شد. نتایج این پژوهش نشان داد، ‌دانش‌آموزانی ‌که از بازی‌های رایانه‌ای استفاده‌ می‌کنند، دارای میانگین ‌بالاتری در افسردگی‌، اختلالات سلوکی، اختلال جسمانی ‌و احساس تنهایی در مدرسه هستند. تفاوت بین دو گروه‌ معنا‌دار بود و می‌توان نتیجه ‌گرفت ‌که استفاده ‌از بازی‏های ‌رایانه‌ای در افزایش ‌افسردگی‌، اختلالات‌ سلوکی و اختلال جسمانی ‌و احساس ‌تنهایی دانش‌آموزان مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Computer Games on Students Behavioral Aspects

نویسندگان [English]

 • Hossein Mahdian 1
 • Hossein Momeni Mahmouei 2
 • Hamid Rafiee Poor 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnoord Branch, Islamic Azad University, Bojnoord, Iran
2 Assistant Professor, Young Researchers and Elite Club, Torbat Heidarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heidarieh, Iran
3 M.A. Graduate of Primary Education, Ghaenat Branch, Islamic Azad University, Ghaenat, Iran
چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the effect of using computer games on behavioral aspects of third-grade male primary students in Kashmar City. The method was causative-comparative. Via a multiple-stage cluster sampling, a sample of 250 students was selected, among whom two groups of 30 people were sifted. One group consisted of the first 30 participants who had the most amount of using computer games and the second group, the control group, consisted of 30 participants with the least or no computer games. The Seattle personality questionnaire (SPQ), that measures the personality aspects of children at school age (at the age of starting to go to school) was used for data gathering. To analyze the data, independent t test was used. The results showed that the students who used computer games had more percentage of depression, psychopathy, physical disorder and loneliness at school. The results indicated a sharp difference between these groups, so that using computer games has significant influences on the increase of depression, psychopathy, physical disorder and loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Computer Games
 • behavioral aspects
 • behavioral disorders
 1. Abdolkhaleghi, M., Davachi, A., Sahbaie, F., & Mahmoudi, M. (2005). Surveying the association between computer–video games and aggression in male students of secondary schools in Tehran. Medical Sciences Journal of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch, 15(3), 141-145. (in Persian)
 2. Ahmadi, S. A. (1998). Effects of computer games on junior boy students in Isfahan. Master of Science Thesis, University of Isfahan. (in Persian).
 3. Anderson, C. A., & Buchman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggression. Psychology Science, 12, 353-355.
 4. Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video game and aggressiveness thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 772-790.
 5. Antonietti, A., & Mellone, R. (2003). The diference between playing games with and without the computer: A prelimnary review. Psychology, 137(2), 133- 144.
 6. Azari, S. (2008). Associated with violent computer games. Journal of Communication Research (Research and Assessment), 15(45), 121-137. (in Persian).
 7. Brown, I., & Percy, M. (2007). A comprehensive guide to intellectual and developmental. London: Powl. H. Brookes.
 8. Bueckley, B. J., Gentile, A. R., & Anderson. (2007). Cooperative or competitive effects of violent video games on behavior. Journal Social Psychology, 27, 36-52.
 9. Colwell, J., & Payne, J. (2000). Negative correlates of computer game play in adolescents. British Journal of Psychology, 91, 295-310.
 10. Darabi, J. (1998). Investigate of demographic, behavioral and familial referring to computer clubs. Journal of Psychology, 2, 52-56. (in Persian).
 11. Devilly, S. R. (2008). Effect of violent gaming on children and youth in Melbourne. Journal of Psychology, 28, 35-48.
 12. Durkin, K., & Barber, B. (2002). Not so doomed: Computer game play and positive adolesent development. Applied Developmental Psychology, 23, 373-392.
 13. Ewoldsen, D. R., Eno, C. A., Okdie, B. M., Velez J. A., Guadagno, R. E., & DeCoster, J. (2012). Effect of playing violent video games cooperatively or competitively on subsequent cooperative behavior. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(5), 126-44.
 14. Formme, J. (2003). Computer game as apart of childrens culture. The International of Computer Game Resarch, 3(1), 1-21.
 15. Funk, B. J., Baldacci, H. B., Posold T., & Baum gardner, J. (2005). Violence is there desensitization? Exposure in real-life, video games, television, movies, and the internet. Adolescence, 21, 23-39.
 16. Funk, J. B., & Buckman, D. D. (1996). Playing violent video games and adolescent self-concept. Journal of Communication, 46, 19-32.
 17. Gentile, A. D., Lynch, J. P., Ruh linder, J., & Walsh, A. D. (2004). The effects of violent video game habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Adolescence, 27, 5-25.
 18. Ghasemi, O. (2014). Normalization of seattle children's personality questionnaire in the third to fifth grade students Delijan city. Unpublished M. A. Thesis. Allameh Tabatabaei University, Tehran. (in Persian).
 19. Greenberg, J., Beilkh, M., & Kkusche, F. (1990). Seattle Personality Questionnaire-Original. Retrieved from www.fasttrackproject.org/techrept/s/spq3 tech
 20. Griffiths, M. D., & Hunt, N. (1998). Dependence on computer games by adolescents. Psychological Reports, 82(2), 475-480.
 21. Gunter, B. (2008). The effect of computer and video games on children. (Translated by H. Purabedy Naini) (Second Edition). Tehran: Javaneh Roshd. (in Persian).
 22. Ho, S. M. Y., & Lee,T. M. C. (2001). Computer usage and its relationship with adolescent life style in Hong Kong. Journal of Adolescent Health, 29, 268-266.
 23. Hong, J. C., & Liu, M. C. (2003). A study on thinking strategy between experts and novices of computer games. Computers in Human Behavior, 19(2), 245-258.
 24. Kashkuli, Gh. (2000). Study the epidemiology of behavior disorders in children in elementary schools city of Bushehr. Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran Psychiatric Institute. (in Persian).
 25. Kasiri Dolat Abadi, N., Eslami, A., Mostafavi, F., Hasanzadeh, A., & Moradi, A. (2011). Games related quality of life in adolescents 15-12 years old city Borkhar. Journal Health System Research, 3(3), 291-300. (in Persian).
 26. Mehrabi, H. A. (2005). Prevalence of behavior disorders in primary school students of Isfahan. Research project conducted, Isfahan Province Education Department. (in Persian).
 27. Moghaddam, M., Bina, M., Malik, F., & Bagheri, S. A. (2009). Epidemiological study of behavior disorders in school children in city Qorveh 81-80 Scientific. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 7(25), 7-12. (in Persian).
 28. Morrison, M., & Krugman, D. M. (2001). A look at mass and computer mediated technologies: Understanding the roles of television and computers in the home. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 45(1), 135-161.
 29. Okagaki, L., & Frensch, P. A. (1994). Effects of video game playing on measures of spatial performance: Gender effects in late adolescence. Journal of Applied Developmental Psychology, 15, 33-58.
 30. Rosas, R., Nussbaum, M., Cumsille, P., Marianov, V., Correa, M., Fores, P., et al. (2003). Beyond Nintendo: Design and assessment of educational. Video games for first and second grade students. Computer and Education, 40,71.
 31. Sherry, J. (2001). Videogame uses and gratification as predictors of use and game
   preference. International Communication Association, 12, 42-45.
 32. Shokuhi Yekta, M., & Parand, A. (2005). Behavioral disorders in children and adolescents. Tehran: Press Publication Tayeb Printing. (in Persian).
 33. Williams, R. B., & Clippinger, C. A. (2002). Aggression, competition and computer and human opponents. Computers in Human Behavior, 28, 459-506
 34. Zamani, I. Cheshmi, M., Hedayati, N. (2009). Effects of addiction to computer games on physical and mental health of girls and boys in school city of Isfahan. Addiction and Health Magazine, 2, 95-105. (in Persian).
 35. Zamani, I., Kheradmand, A., Cheshmi, M., Abedi, A., Hedayati, N. (2010 Comparing the social skills of students addicted to computer games with normal students. Addiction and Health, 2(3-4), 59-65. (in Persian).