شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی مقطعی بوده و به طور خاص از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1392 بود. از میان افراد مذکور، 322 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته است که روایی آن مورد تأیید کارشناسان و خبرگان امر بوده و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 85/0 به دست آمد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. عمده‍‌ترین نتایج، بیانگر آن بود که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس تحلیل عاملی انجام گرفته، هفت عامل بازدارنده، شامل عوامل اقتصادی، فردی، آموزشی، فنی، هنجار ذهنی، محیطی و نگرشی تبیین گردید. هم‎چنین، به ترتیب عامل هنجار ذهنی با بار عاملی 81/0 و عامل اقتصادی با بار عاملی 44/0 دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر بازدارندگی کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Factors Preventing the use of ICT from the Graduate Students’ Perspective

نویسندگان [English]

 • Farshad Tavakoli 1
 • Mohammad Ghasemi 2
 • Seyed Morteza Seyedin 1
1 M.A. Student of Information Technology Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor of Govermental Management Department, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and explain the preventing factors in the use of ICT in universities from the graduate students’ perspective at the University of Sistan and Baluchestan. This research adopted a descriptive cross-sectional study particularly using structural equation modeling. The statistical population comprised all graduate students of the University of Sistan and Baluchestan in 2013. A sample of 350 students was selected through simple random sampling method using Krejcie-Morgan table. The data gathering tool was a questionnaire designed by the researchers, the validity of which was confirmed by specialists and experts and its reliability was estimated by Chronbach's Alpha coefficient (0.85). The data collected from the questionnaires were analyzed using Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. The major results of the study indicated that from students’ prospective of the University of Sistan and Baluchistan, Seven general factors including economic, personal, educational, technical, subjective norm, environmental and attitudinal factors were explained. Also, among the factors identified, the subjective norm and economic factors with the respective factorial load of 0.81 and 0.44 had the maximum and minimum impact on preventive impact in the use of Information and Communication Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information and communication technology
 • preventive factors
 • graduate students
 1. Al-alwani, A. (2005). Barriers to integration technology in Saudi Arabia science education. Unpublished Doctoral Dissertation, the University of Kansas.
 2. Al-Ammari, J. A. (2004). Benefits and barriers to implementing computer use in qatari elementary school as perceived by female teachers, an exploratory study. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/ view.cgi?ohiou1089745726
 3. Albrini, A. (2006). Teacher's attitudes toward information and communication technologies: The case of Syrian EFL teachers. Computers and Education, 47(4), 373-398.
 4. Anderson, C. (2002). Customer needs and strategies effective learning measurable result from a solid process: A case study on knowledge net. Retrieved from http://www.knowledgenet.com/pdf/IDC%20Learning%20Effectiveness.PDF
 5. Ben Youssef, A., & Dahmani, M. (2008). The impact of ICT on student performance in higher education: Direct effects, indirect effects and organization change. In: The Economics of E-learning [online monograph]. Revista de Universided Socieded del Conocimiento (RUSC), 5(1), 45-56.
 6. Chopra, H. R. (2001). Factors affecting the development of information technology in developing countries. Proceedings of the first conference on the role of information in cultural development. Book Publishing Houses, First published. (in Persian).
 7. Davoudi, R., Nourbakhsh Bonjar, R., & Kamali, N. (2011). Relationship between rate of internet use and the type of its use with academic performance of the students in Islamic Azad University of Zanjan. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(2), 73-94. (in Persian).
 8. Distefano, A., Rudestam, K. E., & Silverman, R. J. (2004). Encyclopedia of distributed learning. California. SAGE Publications.
 9. Efatnejad, A. (2002). Evaluation of the use From information technology graduate students at Shiraz University. Library and Information Science Master's Thesis, Faculty of Humanities, University of Shiraz. (in Persian).
 10. Emami, H., Aghdasi, M., & Asoshe, A. (2009). E-learning in medical education. Research in Medicine, 33(2), 102-111. (in Persian).
 11. Enayati, T., Zameni, F., & Zanganeh, M., J. (2011). Identifying major barriers of application of informational technology in Aliabad Katul high schools. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(4), 161-97. (in Persian).
 12. Farajollahi, M., Moeini Kia, M., & Abbasi, R. (2013). A study of the barriers to applying ICT in teaching and learning process from the viewpoints of the Qom’s 2nd area teachers. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 3(3), 57-70. (in persian).
 13. Holecombe, M. (2000). Factors influencing teacher acceptance of the internet as a teaching tools: A study of Texas schools receiving a TIF or a TIF grant. Unpublished Master’s Thesis, University of Baylor, USA.
 14. Hyesung, P. (2004). Factors that affect information technology adoption by teachers. Graduate college at University of Nebraska. Nebraska. Retrieved From http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3126960
 15. Javadi Bora, M., Najafi, H., Sarmadi, M. R., & Nowrouz Zadeh, M. R. (2013). Determining the effective factors on Payam-E-Noor University students’ distance education technology acceptance. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 3(​​3), 41-55. (in Persian).
 16. Keshtegar, A., Seyedin, S., M., Shokohi, J., & Teyrani, B. (2013). Factors affecting the adoption of mobile banking banks from the perspective of Zahedan university students. Second National Conference on Modern Management Sciences, Gorgan. (in Persian).
 17. Kessy, D., Kaemba, M., & Gachoka, M. (2006). The reasons for under use of ICT in education: In the context of Kenya, Tanzania and Zambia. Proceedings of the 4th IEEE International Workshop on Technology for Education in Developing Countries (TEDC’06). IEEE Computer Society Washington, DC, USA.
 18. Maleki, M. (2000). Access to the unlimited market of Internet. Computer Highway, 3(30), 94-97. (in Persian).
 19. Mansourian, Y. (2001). From difficulties of Internet. Scientific Information, 10(15), 6-9. (in Persian).
 20. Movahed Mohamadi, H., & Iravani, H. (2002). Pattern of internet usage by students of the faculty of agriculture of Iran. Iranian Agricultural Sciences, 4(33), 727-717. (in Persian).
 21. Nakhoda, M., & Horri, A. (2005). Factors affecting the use of information technology with an emphasis on academic libraries: Research in the literature. Librarianship, 39(40), 57-76. (in Persian).
 22. Niazazari, K., Behnamfar, R., & Andy, S. (2012). The influence of ICT on improving learning in elementary students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(3), 31-43. (in Persian).
 23. Nunn, S., & Quinet, K. (2002). Evaluating the effects of information technology on problem-oriented policing? Evaluation Review, 1, 81-108.
 24. Paas, L. (2008). How information and communications technologies can support education for sustainable development: Current uses and trends. International Institute for Sustainable Development (IISD).
 25. Pouratashi, M., & Movahed Mohamadi, H. (2007). Factors hindering the use of ICT by agricultural graduate students perspective. Agricultural Extension and Education of Iran, 3(​​2), 107-119. (in Persian).
 26. Raminmehr, H., & Charstad, P. (2013). Quantitative research methods using structural equation modeling (LISREL software). Tehran: Termeh. (in Persian).
 27. Rosenzweig, M. D. (2000). The net makes a mark, chemical engineering progress. pp. 93-96. Retrieved from: http://www.aiche.org/eep/
 28. Sajadian, E., & Nadi, M. A. (2006). The relationship between depression and social isolation of young Internet users with the duration of internet use. Research in Behavioural Sciences, 4(1), 33-38. (in Persian).
 29. Sarafizade Ghazvini, A., & Rohani, A. (2011). Identify factors hindering the effective use of information technology from perspective of Tehran employees tax matters. Month Book of the Science and Technology, 4(48&49), 26-37. (in Persian).
 30. Sattari, S., & Mohammadi, P. (2011). Survey of relation between application of information technology and high school academic achievement. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(4), 81-96. (in Persian).
 31. Shahbaz, S., Nasr Esfahani, A. H., & Zamani, E. (2007). Investigating application barriers of ICT in secondary schools in terms of teachers and administrators of esfehan city. Educational Research, 3(11), 75-96. (in Persian).
 32. Shariatmadari, M. (2012). A pathological study of barriers to using ICT in universities. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(4), 113-129. (in Persian).
 33. Sharifi, S. (2004). The relationship between demographic characteristics, education, career of faculty members with the use of information technology at Allameh Tabatabei University. M.A. Thesis, Allameh Tabatabaei University. (in Persian).
 34. Sobhaninejad, M., & Fathi Vajargah, C. (2009). Souloutions of development and application of ICT in schools. Journal of Educational Psychology Studies, 6(9), 29-56. (in Persian).
 35. Taghipour Zahir, A. (2007). Necessity of using information and communication technology in education and fostering. Proceedings of the Second Conference on Educational Technology (Modern Approach in Education). Publication of Allameh Tabatabei University of Tehran. (in Persian).
 36. Taghvaei, M., & Akbari, M. (2010). The use of ICT in education and research (Case study: Isfahan University). Applied Sociology, 21(38(2)), 19-34. (in Persian).
 37. Toprakci, E. (2006). Obstacles at integration of schools in to information and communication technology by taking into consideration the opinions of the teachers and principles of primary and secondary schools in Turkey. E-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9(1), 94.
 38. Wikan, G., & Molester, T. (2011). Norwegian secondary school teachers and ICT. European Journal of Teacher Education, 34(2), 209-218.
 39. Yaghoubi., N. M., Seyedin, S. M., Simayei, S., & Ansari, S. (2014). Factors affecting the adoption of Internet banking from commerce bank customer's perspective. First National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management, Tehran. (in Persian).
 40. Zakeri, A., Zamani Manesh, H., Haji Khajelu, S. R., & Jamali Tazehkand, M. (2011). Factors influencing the use of ICT from the perspective of graduate students of Teacher Training University of Shahid Rajaee. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(1), 99-117. (in Persian).