تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل سازنده گرایش استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به آموزش الکترونیکی انجام شد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی و از نوع مطالعه، اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر 300 نفر از استادان شاغل در دانشکده‌های مختلف در سال 1393 می‌باشند. از بین افراد جامعه، 169 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای شناسایی عوامل سازنده گرایش استادان به آموزش الکترونیکی از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن بر اساس نظر استادان و متخصصان تأیید و ضریب آلفای کرونباخ آن 79/0 محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته‌ها، سه عامل به ترتیب: حمایت و پشتیبانی مدیران، عوامل محیطی؛ زیرساخت‌ها و تجهیزات نظام آموزش الکترونیکی؛ و محتوای آموزش الکترونیکی با بیشترین بار عاملی در حدود 70% از عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر هستند و هم‌چنین، شاخص‌های اینترنت پرسرعت، وجود امکانات سخت‌افزاری، رعایت استانداردها، حمایت و پشتیبانی مدیران از مهم‌ترین شاخص‌ها در جهت گرایش استادان دانشگاه مذکور به آموزش الکترونیکی می‌باشند. با توجه به بالا بودن درصد واریانس عامل اول، اولویت اول برای گرایش استادان به آموزش الکترونیکی، حمایت مدیران می‌باشد و اولویت دوم، عوامل محیطی، زیرساخت‌ها و تجهیزات نظام آموزش الکترونیکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Main Factors Causing the Tendency to E-learning among the Professors of Islamic Azad University, Islamshahr Branch

نویسندگان [English]

 • Mahmonir Alizadeh 1
 • Batool Faghih Aram 2
 • Amirhossein Mahdizadeh 2
1 M.A. Student in Educational Administration, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Assistant Professor of Educational Sciences Department, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the main factors causing the tendency to e-learning among the professors of Islamic Azad University of Islamshahr. Considering the purpose, the study was an applied research adopting an exploratory survey approach for the data collection. The statistical population consisted of 300 faculty members working in different faculties in 2014. Using the stratified random sampling and according to the H. S. Bola table, 169 people were selected as the statistical sample. A researcher-made questionnaire was used to identify the factors causing the tendency to e-learning among the professors. The validity of the questionnaire was verified by professors and experts and the Chronbach's alpha was used to estimate the reliability which was 0.79. Using the SPSS software and the exploratory factor analysis, the research data were analyzed in two sections of descriptive and inferential statistics. Based on the findings, the factors including managers’ support, environmental factors, infrastructures, educational system equipment, and e-learning content had the highest impact (70%). Also, the other factors including high-speed internet, hardware facilities, and observing standards influenced the tendency to e-learning among the professors of Islamic Azad University of Islamshahr. The specific values of the first and second factors were 65.68 and 18.005, respectively. According to the variance results, the first and second priorities are respectively managers’ support and environmental factors, infrastructures, and e-learning equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • e-learning
 • managers support
 • Professional Competencies
 • Environmental factors
 • Infrastructures
 • cultural perception
 1. Akhondi, A. (2011). Taking advantage of virtual learning in improved teaching process from the perspective of university professors in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 448-450.
 2. Batteson, T., & Touney, R. (2014). Approaches To E-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2561-2567.
 3. Bordbar, A., Naghizadeh, M., Zegardi, B., & Laghayi, T. (2010). Investigating and prioritizing the factors affecting the successful implementation of e-learning from the point of view of faculty members in Fasa University of Medical Sciences. The Horizons of Medical Education Expansion, 1(4), 48-54. (in Persian).
 4. Elahi, S., Kanani, F., & Shayan, A. (2011). Designing a framework for factors affecting virtual students’ tendency to e-learning and its measurement. Research and Planning in Higher Education, 60, 59-80. (in Persian).
 5. Hodavand, S., & Kashanchi, A. (2013). The factors affecting e-learning. Strategies for Medical Education, 2(6), 90-93. (in Persian).
 6. Hone, K., Tarhini, Al., & Liu, X. (2013). User acceptance towards web-based learning systems. Procedia Computer Science, 17, 189-197.
 7. Hosseinpoor, F. (2012). E-learning readiness assessment in Payame Noor University of Tehran. Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran, Faculty of Social Science. (in Persian).
 8. Jones, V. E. (2004). Comparison of electronic learning and classroom solutions for executive development. A Dissertation for the Degree Doctor of Management in Organizational Leadership, University of Phoenix.
 9. Jumaadzan, N., & Zaleha Fasiha, F. (2011). E-learning encouragement factors and academic performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 18, 307-315.
 10. Kalantari, K. (2003). Processing and data analysis in social research-economics. Tehran: Sharif Publication. (in Persian).
 11. Klement, M., & Dostal, J. (2012). Evaluating management support for e-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 907-914.
 12. Lim, H., Lee, S. G., & Kichan, N. (2007). Validating e-learning factors affecting training effectiveness. International Journal of Information Management, 27, 22-35.
 13. Majidi, A. (2009). E-learning: History, features, infrastructures, and barriers. Ketab, 20((2)78), 9-26. (in Persian).
 14. Marshall, S., & Taylor, W. (2013). Editorial: ICT and e-learning in secondary and tertiary education. Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2(9), 2-3.
 15. Rahmati Ghorolli, M., & Asghari Gargari, Z. (2011). The effective factors on application of e-learning environments among university professors. Third Conference on Electrical and Electronics Engineers in Iran. (in Persian).
 16. Sedghpour, B., & Mirzayi, S. (2008). Attitudinal challenges of faculty members on e-learning. Technology and Education, 1(3), 77-87. (in Persian).
 17. Thowfeek, M. H., & Jaafar, A. (2012). Instructors’ view about implementation of e-learning system. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, 961-967.
 18. Volery, T. (2000). Critical success factors in online education. The International Journal of Educational Management, 14(5), 216-223.
 19. Yaghoobi, J. (2009). Factor analysis of factors affecting the success of e-learning from virtual students’ perspective. Proceedings of the International Conference on E-Learning. University of Science and Technology. (in Persian).
 20. Yengin, L., & Karahoca, A. (2011). E-learning success model for instructors, satisfaction. Procedia Computer Science, 3, 96-103.
 21. Zakariah, Z., & Alias, N. (2012). E-learning awareness in a higher learning institution in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 67, 621-625.