بررسی تأثیر انگیزش و نگرش در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ‌ای عوامل انگیزشی و نگرشی مؤثر در کاربرد فن‌آوری، توسط دبیران مقطع متوسطه شهر یزد انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه دبیران دبیرستان‌ های متوسطه به تعداد 3585 نفر بود. نمونه آماری پژوهش را 454 نفر از دبیران مدارس متوسطه که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ‌ای و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند، تشکیل می‌دادند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسش‌نامه استاندارد سنجش میزان کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ون‌براک (2001)، پرسش‌نامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به کامپیوتر ون‌براک و ژئومن (2003) و پرسش‌نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ بود. تحلیل داده‌ها از طریق آمار استنباطی و تکنیک آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر تأییدی با استفاده از نرم‌افزار لیزرل انجام گردید. نتایج نشان داد که رابطه نگرش و انگیزش و مؤلفه‌ های آنها با کاربرد فاوا معنادار و مثبت بوده است. به‌عبارت دیگر، نگرش و انگیزش و مؤلفه‌های آنها بر کاربرد فاوا تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

On the Effect of Motivation and Attitude on the Application of Information and Communication Technology at Yazd High Schools

نویسندگان [English]

  • Bibi Eshrat Zamani 1
  • Narjes Amini 2
1 Associate Professor of Educational Sciences and Psychology Department, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Ph.D. Student of Educational Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of teachers’ motivation and attitudes on using information and communication technologies at Yazd high schools. The study adopted a descriptive-correlational approach. The statistical population included all high school teachers (N= 3585), among whom 454 people were selected as the study sample through stratified random sampling method and Cochran formula. Questionnaires were included 3 inventories: van Braak (2001) Standard ICT application level, van Braak & Goeman (2003) General Attitudes toward Computers Scale, and Motivation Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Data were analyzed using descriptive statistics, structural equation modeling (SEM) and confirmatory path analysis using LISERL software. The results indicated that there was a positive and significant relationship between attitudinal and motivational factors with ICT application. This means that the teachers’ attitudes and motivation had impact on using ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Attitude
  • application of information technology
  • high school teachers