رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، نکا ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مازندران)، ساری، ایران

چکیده

در عصر حاضر، دسترسی به اطلاعات و استفاده مؤثر از آن برای تمام اقشار جامعه به منزله یک اصل اساسی در زندگی اجتماعی و حرفه ‏ای به شمار می‏ رود. در این راستا، داشتن سواد اطلاعاتی ابزار ارتباط با جهان می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‏ های علوم تربیتی، مشاوره و روان‌شناسی به تعداد 688 نفر بود. نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان، 242 نفر تعیین و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب رشته تحصیلی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی آن توسط استادان و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌ است. پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 0/79 به‌دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس دو راهه و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی سؤالات تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین آموزش سواد اطلاعاتی (یافتن، استفاده کردن و انگیزه) با عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد وجود دارد و 10/5 درصد تغییرات عملکرد تحصیلی دانشجویان را متغیر آموزش سواد اطلاعاتی تبیین می‌ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Literacy and Academic Performance of University Students

نویسندگان [English]

 • Kioumars Niazazari 1
 • Abolghasem Barimani 2
 • Ali Jokar 3
 • Ahmad Rastegar Amree 4
1 Full Professor of Educational Management Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Ph.D. Student of Educational Management, Faculty Member of Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
3 Ph.D. Student of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
4 M.A.Student in General Psychology, Science and Research Branch of Tehrabn (Mazandaran), Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

In the present era, having access to information and using it effectively is considered as a fundamental principle in the social and professional life of everyone from different groups of society. In this case, information literacy is a means of communication in the world. The aim of this study was to investigate the relationship between instruction of information literacy and academic performance of M.A. students in Islamic Azad University, Roodehen branch. The research method was descriptive and correlational. The statistical population was all M.A. students of pedagogy, consulting and psychology generally (N=688). 242 subjects were determined as sample through Krejcie and Morgan table and selected randomly by using stratified sampling method based on field of study. To collect data, a researcher made questionnaire was used.Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and professional experts. The reliability was estimated 0.79 using Cronbach's alpha. To study and analyze the data, descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, two-way ANOVA and multiple regressions were used. The results of the survey showed a significant relationship between instruction of informational literacy (to find, to use and to be motivated) and M.A. students’ academic performance and %10.5 of the improvement in students' academic performance was due to their instruction of informational literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information and communication technology
 • Information literacy
 • Motivation
 • Academic performance
 • students
 1. Andretta, S. (2009). The multifaceted nature of information literacy: Solving the Rubik cube puzzle. Journal of Information Literacy, 3(2), 1-5.
 2. Bakhtiari, L., Ghadampour, E., Bakhtiari, M., & Sadyn, A. (2014). A comparison of information literacy and social skills in students in distance education and those in traditional education. Information and Communication Technology in Eucational Scinces, 4(3), 49-69. (in Persian).
 3. Bakhtiarzadeh, A.(2002). The review of informational literacy between last year students in bachelor course of Alzahra University. M.A. Thesis of Library and Information Science, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Department of Statistics and Information Management. (in Persian).
 4. Bardestani, M. (2004).                Evaluation of information literacy of students at Chamran University of Ahvaz, training and development of information literacy in libraries information centers. Mashhad: The Library, Documentation Center of Astan Quds Razavi. (in Persian).
 5. Emam Jomeh, T. (2003). The education in information age. The monthly of Growth Educational Technology, 152, 22-24. (in Persian).
 6. Farahani, A., Zareei, M., & Sharifian, A. (2009). The information technology and its relationship with academic performance and career future of physical education students, case study, Kerman University. Journal of Physical Education, 46, 101-112. (in Persian).
 7. Ghasemi, A. H. (2006). Check condition of informational literacy of graduated students. Unpublished Doctoral Dissertation Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian).
 8. Gholami, S. (2008). The relationship between information literacy and critical thinking of students in Arak University (Faculty of Humanities). Master's Thesis, Arak University. (in Persian).
 9. Harrison, C., Comber, C., Fisher, T., Haw, K., Lewin, C., Lunzer, E. et al. (2002). ImpaCT2: The impact of information and communication technologies on pupil learning and attainment. ICT in Schools Research and Evaluation Series – No.7. Publisher: British Educational Communications and Technology Agency (BECTA).
 10. Horri, A. (2004). Educational libraries in school libraries. Tehran: Book Network.
 11. Jaysonw, R. (2009). Providing ICT skills to teacher trainers in Cambodia: Summary of project outputs and achievements. Journal of Education for International Development, 4(2). Retrieved from http://www.equip123.net/jeid/articles/4_2/ Richardson.pdf
 12. Nazari, M. (2006). Information literacy. Tehran: Iranian Information and Documentation Center. (in Persian).
 13. Parirokh, M., & Moghadaszadeh, H. (1999). Information Literacy: The research on how obtain information Literacy. Journal of Literature and Humanities, 32(1&2), 317-334. Retrieved from http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1004711.html (in Persian).
 14. Pournaghi, R. (2007). Comparation of information literacy of librarian of Shahid Beheshti and Iran University of Medical Science. M.A. Thesis of Library and Information Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University. (in Persian).
 15. Russell, G., Finger, G., & Russell, N. (2009). Information technology skills of Australian teachers: Implications for teacher education. Journal of Information Technology for Teacher, 9(2), 149-166. DOI: 10.1080/14759390000200087
 16. Samari, E., & Rasoulzadeh, E. B. (2009). A comparative study on the effect of using ICT vs. traditional method on educational advances and self regulated learning among students of Payame Noor University (PNU). Higher Education Letter, 2(5), 83-85. (in Persian).
 17. Sarlak, M. A. (2008). Knowledge age organizations. Tehran: PNU. (in Persian).
 18. Sharifi, A., & Eslamieh, F. (2011). The assessment information literacy standards for students and its relationship with the e-learning orientation. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(2), 35-53. (in Persian).
 19. UNESCO. (2008). Information for all programme. Retrieved from www.unesco.org
 20. Wallace, P., & Clariana, R. B. (2005). Perception versus reality-determining business students’ computer literacy skills and need for instruction in information concepts and technology. Journal of Information Technology Education, 4, 141-151.