تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 کارشناس ارشد فقه و حقوق، دبیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار

چکیده

آموزش و پرورش، به منظور حفظ و ارتقای نقش خود در امر تعلیم و تربیت دانش ‌آموزان، ناگزیر از به‌کارگیری فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر استفاده‌ معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری‌ های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت‌ های آموزشی به انجام رسید. این پژوهش، کمی- کاربردی و از نظر گردآوری داده ‌ها، پیمایشی است. از 280 نفر معلم ابتدایی شهرستان بندرانزلی، 162 نفر به‌ روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ های پژوهش نشان داد که امکانات فنی مربوط به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تعیین هدف، عمده‌ ترین عامل مؤثر بر میزان به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان هستند. بر اساس نتایج تحقیق، سه عامل از تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شد: عامل اول هدف و محتوا، عامل دوم روش تدریس و ارزشیابی و عامل سوم امکانات فنی که در مجموع 83/74% از واریانس کل را تبیین کرده‌ اند. با توجه به یافته‌های تحقیق، فراهم ساختن امکانات فنی و ارتقای صلاحیت‌ های معلمان از طریق برگزاری دوره‌های ضمن خدمت مناسب پیشنهاد می‌ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of influential factors to application information and communication technology

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ghaffari 1
 • Azadeh Pir Alidehi 2
 • Farzaneh Farzi 3
 1. Atashak, M., & Mah Zadeh, P. (2010). Identify and rank the barriers affecting on lack of teachers' use of ICT. Educational Technology, 5(2), 115-122. (in Persian).
 2. Attaran, M. (2005). Information technology and education. Tehran: Institute Development of Teaching Technology of Smart School. (in Persian).
 3. Chang, V., & Palmer, J. (2003). Three instructional principles applied to computer based learning (CBL). Western Australia, Curtin University of Technology.
 4. Choudrie, J., & Dwivedi, Y. K. (2005). Investigating the research approaches for examining technology adoption issues. Pharmacy Practice and Research, 1(1), 1-12.
 5. Cramer, D. (2003). Advanced quantitative data analysis. Maidenhead, UK, OU Press.
 6. Emam Jomeh Kashan, T., & Molaee Nejad, A. (2007). A comparative study of ICT in the curriculum of several countries, and provide a model for Iran.
  Educational Innovations, 6(19), 31-72. (in Persian).
 7. Fathi Vajargah, K., & Azadmanesh, N. (2007). Feasibility of the application of modern information technology and communications in curriculum of higher education. Research and Planning in Higher Education, 42, 49-72. (in Persian).
 8. Frank, K. A., Zhao, Y., & Borman, K. (2004). Social capital and the diffusion of innovations within organizations: Application to the implementation of computer technology in schools. Social Education, 77, 148-171.
 9. Kalantari, K. (2011). Processing and data analysis in social research - economic and using the software SPSS (Fourth edition). Tehran: Saba Cultural Publications. (in Persian).
 10. Khadem Masjedi, H. (2011). The role of ICT in improving teaching-learning of high school students in the city of Karaj. Master's Thesis of Educational Technology, Tehran: Tarbiat Moallem University. (in Persian).
 11. Mastari Farahani, F., Rezaei Sharif, A., & Ostad Hassan Loo, H. (2013). Barriers to the use of ICT in the learning-teaching process. Journal of Teaching Strategies, 5(1), 15-21. (in Persian).
 12. Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers use of information and comunication technology: A review of the literature. Information Technology for Teacher Education, 9(3), 319-341.
 13. Mungania, P. (2003). The seven e-learning barriers facing employees. Kentucky: University of Louisville. Retrieved from http://www.masie.com/researchgrants/ 2003/Mungania_Final_Report.pdf
 14. Nafisi, A. (2004). The main programs of Information and Communication Technology. Tehran: Institute of Education. (in Persian).
 15. Najafi, H. (2011). The role of ICT in transforming teaching-learning process. Peyke Noor, 9(1), 52-59. (in Persian).
 16. Nasiri Aliabadi, R., & Taghipoor Zahir, A. (2009). Review of barriers to the adoption of ICT in education and providing a model in this regard. Educational Innovation, 8(31), 54-73. (in Persian).
 17. Pelgram, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Results from a world wide educational assessment. Computers and Education, 37, 163-178.
 18. Samari, E., & Atashak, M. (2009). Influence the recognition and application of educational technology to teachers in improving the quality of students' learning process. Educational Technology, 4(2), 101-111. (in Persian).
 19. Sattari, S., & Jafar Nejad, A. R. (2010). Factors affecting on Non applicable of Teaching aids in the teaching and learning From the perspective of teachers of Mazandaran province. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(2), 5-20. (in Persian).
 20. Sobhani Nejad, M., & Molazehi, A. (2012). Check components required teachers to apply information and communication technology (ICT) in the school curriculum. Research in Curriculum, 2((7)34), 42-59. (in Persian).
 21. Umar, I. N., & Jalil, N. A. (2012). ICT skills, practices and barriers of its use among secondary school students. Social and Behavioral Sciences, 46, 5672-5676.
 22. Zainal, A. (2008). The impact of Malaysian ICT in education policy on ESL teachers' practice. Proceeding of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake VA: AACE, 3102-3107.
 23. Zamani, B., Abedi, A., Soleymani, N., & Amini, N. (2011). Study challenges of ICT adoption and usage among secondary school teachers in Isfahan based on barriers model of ICT application. Research, Science and Technology of Iran, Special Library Management and Information Centers, 27(1), 227-247. (in Persian).