تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش، با هدف اصلی تأثیر استفاده از پادکست به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی انجام گرفت که به‌طور ویژه تأثیر این ابزار بر مؤلفه‌های یادگیری مشارکتی شامل؛ همبستگی متقابل مثبت، مسؤولیت‌پذیری فردی، پردازش گروهی، مهارت‌های اجتماعی و تعامل، مورد توجه بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی است که با روش تک‌آزمودنی گروهی بررسی گردید و از نظر هدف، از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه‌طباطبایی بود. نمونه آماری، شامل 35 نفر از دانشجویان ترم دوم کارشناسی رشته مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی این دانشگاه بود که واحد مقدمات تکنولوژی آموزشی را انتخاب کرده بودند. این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل؛ پرسش‌نامه یادگیری مشارکتی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن نیز تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف میانگین) و آمار استنباطی (آزمون تی ‌تک نمونه‌ای) انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که به‌کارگیری پادکست به عنوان ابزاری نوین در فرآیند آموزش، بر مؤلفه‌های همبستگی متقابل مثبت، مسؤولیت ‌پذیری فردی، پردازش گروهی، مهارت‌های اجتماعی و تعامل در فرآیند یادگیری مشارکتی در میان دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Podcast impact on cooperative learning of Allameh Tabatabai University students

نویسندگان [English]

 • Esmaeel Zareii 1
 • Matin Ghasemi Sameni 2
2 Allameh Tabatabaei University
 1. Astle, M. J. (2005). Will congress kill the podcasting star? Harvard Journal of law & Technology, 19(1), 161-210.
 2. Aziz, Z., & Hossain, A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on student’s achievement in secondery mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences,13, 120-122.
 3. Bamberger, M. (2005). Cooperative learning and case study: Dose the combination improve student’s perception of problem, solving and decision making skill? Journal of Nurse Education Today, 25, 238-240.
 4. Garrison, R., & Anderson, T. (2006). E-learning in the 21st century. (Translated by Zaraei Zavaraki, E., & Safaei Movahhed, S). Tehran: Savalan. (in Persian).
 5. Ham, W., & Adams, E. (2004). Collaborative vs cooperative learning. Retrieved from http://www.coe.uge.edu/epttt/col.html
 6. Hollandsworth, R. J. (2007). Managing the podcast lecture: A hybrid approach for online lectures in the business classroom. TechTrends, 57(4), 39-44.
 7. Joyce, B., Ville, M., & Calhoun, E. (2002). The teaching patterns of 2004. (Translated by Behrangi, M. R). Tehran: Kamale Tarbiat. (in Persian).
 8. Keramati, M. (2008). The impact of collaborative learning on social skills and academic achievement of math. Journal of Psychology and Educational Sciences, 37, 39-55. (in Persian).
 9. Khojasteh, H. (2003). An introduction to the sociology of radio. Tehran: Research and Development of Voice. (in Persian).
 10. Kressley, G. (2008). Teaching–learning through Internet (Translated by Amir Teimori, M. H., & Rahmani, B.). Tehran: Savalan. (in Persian).
 11. Maier, R. (2006). Multimedia learning (Translated by Mosavi, M). Tehran: Institute of Management and Planning Education. (in Persian).
 12. McGarr, O. (2009). A review of podcasting in higher education: Its influence on the traditional lecture. Austrasian Journal of Educational Technology, 25(3), 309-321.
 13. Mehdizadeh, H., Omidi, N., Azizi, M., & Eslampanah, M. (2014). Podcast and its effect on guidance school students’ environmental awareness. Journal of Information Technology and Communication in Science Education, 4(2(14)), 5-20. (in Persian).
 14. Millis, B. J. (2002). Enhancing learning – and move– through cooperative learning. U.S. Air Force Academy, IDEA PAPER 38.
 15. Montazer Ghaem, M., & Jenab Esfehani, F. (2009). Podcasting and the future of radio. Tehran: Tarhe Ayandeh. (in Persian).
 16. Poster, M. (2006). The second media age (Translated by SalehYar, Gh). Tehran: Iran Institute. (in Persian).
 17. Salvin, R. (1990). Cooperative learning Theory, research and practice. Englewood, NJ: prentice: Hall.
 18. Shahbandi, M. (2009). Podcasting and the future of radio. Tehran: Tarhe Ayandeh. (in Persian).
 19. Zaraei Zavaraki, E., Ghasem Tabar, A., & Momeni Rad, A. (2014). The theoretical and practical foundations of the application of the Internet in the process of teaching and learning. Tehran: Avaye Noor. (in Persian).